Nyheter avseende offentlig upphandling

5 november, 2010

Från och med december så ändras reglerna kring upphandling av fordon och kollektivtrafik. En annan nyhet är att EU-kommissionen har tagit fram ett verktyg för att underlätta deltagande i offentliga upphandlingar i andra europeiska länder.

Miljökrav i upphandling av fordon och kollektivtrafik

Upphandlande myndigheter måste från och med december ställa miljökrav vid upphandling av bilar och kollektivtrafik.

Att myndigheter ställer miljökrav vid upphandlingar är visserligen vanligt, men från och med den 4 december blir det obligatoriskt vad gäller bilar och kollektivtrafik. Det är innebörden av ett lagförslag från näringsdepartementet.

Den nya lagen är följden av ett EU-direktiv. Miljökraven ska omfatta åtminstone: energianvändning, koldioxidutsläpp samt utsläpp av partiklar och kväveoxider.

Undantag får göras för fordon som ska användas av försvarsmakten, civilförsvaret, brandförsvaret och polisen.

Genomförandet av EU-direktivet kommer att få störst effekt i länder som inte redan har höga, konstaterar näringsdepartementet i sin promemoria. Men direktivet bedöms ändå ha positiva effekter i Sverige, inte minst för bilindustrin genom att miljökraven inom EU blir mer harmoniserade.

e-CERTIS
För att göra det lättare att lämna anbud vid offentlig upphandling i andra EU-länder har EU-kommissionen tagit fram ett nytt verktyg, e-CERTIS.

Verktyget innehåller detaljerad information om certifikat, bevis och attester och har bland annat som syfte att underlätta jämförelse mellan motsvarande dokument i olika medlemsstater. Ett intyg som krävs in vid en offentlig upphandling i ett EU-land har inte alltid en exakt motsvarighet i ett annat land. Detta ska i sig inte hindra en leverantör från att lämna anbud över nationsgränser inom unionen.

Verktyget, som går under namnet e-CERTIS, är ett informationsverktyg som syftar till att såväl upphandlande myndigheter som leverantörer ska få tillgång till detaljerad information och kunna identifiera dokument som används eller är nödvändig för kvalificering av leverantörer i de olika medlemsstaterna och matcha den med lokala motsvarigheter. Det kan till exempel handla om dokument som visar att vissa befattningshavare i företag inte varit fällda för viss brottslighet, eller att företagen är registrerade och att det betalat skatt.

Information om de nationella certifikaten och intygen tillhandahålls och uppdateras av ansvariga myndigheter i respektive land. För Sveriges räkning har Konkurrensverket och Kammarkollegiet tagit fram det material som ingår i databasen.

Ni återfinner verktyget e-CERTIS här.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB