Svensk tillämpning av eurokoder

20 november, 2010

De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett regelsystem som kommer att ersätta Boverkets konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. Det innebär att vissa föreskrifter i BKR flyttas till EKS. Föreskrifter som till exempel behandlar byggprodukter med bestyrkta egenskaper och sannolikhetsteoretisk verifiering kommer också att ingå i EKS.

Nationella val för medlemsstaterna baseras exempelvis på olika förutsättningar avseende geografi, klimat, sociala värderingar och säkerhetsnivå. Val till majoriteten av de 58 eurokoder införs successivt i EKS. Ett mindre antal eurokoder, till exempel eurokoder för konstruktioner, med avseende på jordbävning, kommer inte att förses med nationella val i EKS. Sådana eurokoder kommer i stället att fungera som fristående handböcker.

Fram till årsskiftet 2010/11 kan byggherren välja mellan BKR och eurokoder. BKR kommer att upphävas vid årsskiftet. Under en övergångsperiod får BKR dock tillämpas för arbeten som kräver bygganmälan och för vilka bygganmälan görs före den 2 maj 2011, samt för arbeten som inte kräver bygganmälan om de påbörjas före den 2 maj 2011.

Boverket anser att eurokoderna kommer att underlätta för handel med konstruktions- och byggtjänster och byggprodukter inom Europa och därmed bidra till en stärkt konkurrenskraft inom den europeiska byggsektorn. Systemet förväntas också att bidra till en utveckling av gemensamma forskningsinsatser och spridning av resultatet, särskilt genom fortbildning.

Kostnader kommer att uppstå för företag inom byggsektorn för bland annat utbildning om eurokoder, inköp av standarder samt produktivitetsförluster under inlärningsfasen.

Om eurokoder
Eurokoder är europeiska standarder (EN-standarder) som utgör en gemensam serie metoder för att verifiera bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverks bärande konstruktion. Eurokodsystemet täcker alla vanliga konstruktionsmaterial (betong, stål, trä, murverk, aluminium och samverkanskonstruktioner – stål och betong), alla större områden av ingenjörskonst avseende konstruktion av bärverk och flertalet typer av byggnadsverk (byggnader, broar, torn, master, silos osv.).

Eurokoderna syftar till att förbättra funktionen och konkurrensen på den inre marknaden. För varor används standarderna för bedömning av byggprodukters överensstämmelse med tekniska specifikationer som möjliggör CE-märkning enligt byggproduktdirektivet. När det gäller tjänster används standarderna för konstruktion och verifiering av byggnadsverk.

Vid offentlig upphandling av konstruktionstjänster, bygg- och anläggningsarbeten och av byggprodukter ska kraven i anbudshandlingar i första hand baseras på europeiska standarder som har överförts till nationella standarder (i Sverige SS-EN). Det medför att eurokodsystemet blir obligatoriskt inom offentlig sektor allteftersom de till nationell standard överförda europeiska standarderna inklusive nationella val görs tillgängliga genom publicering.

Eurokoderna täcker ett antal huvudområden med en eller flera standarder inom varje. Områdena är:
EN 1990 Grundläggande dimensioneringsregler
EN 1991 Laster på bärverk
EN 1992 Dimensionering av betongkonstruktioner
EN 1993 Dimensionering av stålkonstruktioner
EN 1994 Dimensionering av samverkanskonstruktioner stål/betong
EN 1995 Dimensionering av träkonstruktioner
EN 1996 Dimensionering av murverkskonstruktioner
EN 1997 Dimensionering av geokonstruktioner
EN 1998 Dimensionering av konstruktioner med hänsyn till jordbävning
EN 1999 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner

Eurokoderna gäller vid
• dimensionering av byggnader och anläggningar och delar därav vid platsbygge
• dimensionering av förtillverkade bygg- och anläggningsprodukter
• när en byggnad uppförs, när en byggnad byggs till för tillbyggda delar, när en byggnad ändras för tillkommande byggnadsdelar samt för rivningsarbeten
• motsvarande sätt i tillämpliga delar vid uppförande, tillbyggnad och ändring av andra byggnadsverk än byggnader, där brister i byggnadsverkens bärförmåga, stadga och beständighet kan förorsaka risk för oproportionerligt stora skador. Eurokodsystemet gäller inte bergtunnlar och bergrum.

Ni finner Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) här.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB