Nya föreskrifter om aerosolbehållare

3 december, 2010

MSB har nu genomfört hela EU:s aerosoldirektiv i svensk lagstiftning. De nya föreskrifterna om aerosolbehållare har beteckningen MSBFS 2010:8. Föreskrifterna gäller från och med 1 januari 2011. I Sverige saluförs årligen uppåt 100 miljoner aerosolbehållare, i vardagligt tal ofta kallade sprejburkar. Inom EU produceras över 5 miljarder behållare varje år. Därtill sker en omfattande global handel med aerosolbehållare.

En aerosolbehållare kan ha många olika slags innehåll, till exempel färg, smörjmedel, läkemedel, kosmetik och livsmedel.
 
Redan 1975 upprättades aerosoldirektivet (75/324/EEG) för att undanröja nationella handelshinder inom gemenskapen. Direktivet uppdaterades senast år 2009 och ställer krav på behållarnas utförande, funktion och märkning. Syftet är att genom harmoniserade regler uppnå betryggande säkerhet för behållare som släpps ut på marknaden och därigenom eliminera nationella särbestämmelser.

MSB har nu genomfört hela direktivet i svensk lagstiftning som sista land inom EU. De nya föreskrifterna om aerosolbehållare har beteckningen MSBFS 2010:8. Genomförandet har utförts i samråd med andra svenska myndigheter och i samverkan med olika branschorgan.

Utöver dessa föreskrifter kan det även finnas andra lagstiftningar att ta hänsyn till, bland annat beroende av behållarens innehåll. Exempel på sådant innehåll är livsmedel eller läkemedel. Sådana lagstiftningar kan exempelvis ställa krav på ytterligare märkning, kontroll och godkännanden.

Varumärkesinnehavare berörs av följande skäl:
I de fall det är varumärkesinnehavaren och inte tillverkaren som släpper ut aerosolbehållaren på marknaden, så berörs varumärkesinnehavaren av samma skäl som tillverkaren enligt nedan. Eftersom det dock vanligen ändå är tillverkaren som rent fysiskt behöver genomföra eventuella produktionsförändringar, vad gäller exempelvis provning och märkning, så kommer varumärkesinnehavaren huvudsakligen att drabbas av förhöjda produktionskostnader snarare än av ökad egen arbetsinsats.

Brukare av aerosolbehållare berörs av följande skäl:
Krav om att förpackningstext ska vara på svenska språket införs. Märkning på det svenska språket innebär att användare, såsom konsumenter och verksamhetsutövare, lättare kan ta del av varningstexter samt instruktioner, som finns angivna på aerosolbehållare. Det i sin tur bedöms ge en positiv konsekvens genom att risker till följd av felaktig hantering minskar.

Tillverkare av aerosolbehållare berörs av följande skäl:
– Nya klassificeringsregler för fastställande av brandfarlighet Genomförandet innebär att nya klassificeringsregler införs för att fastställa en aerosols brandfarlighet. Indelning görs i ”extremt brandfarlig”, ”brandfarlig” och ”icke-brandfarlig”. För klassificering av en aerosol som avges i form av sprej eller skum fordras ibland provning av antändlighet hos sprejen eller skummet, om det inte är uppenbart att aerosolen är extremt brandfarlig.  

– Nya provningsmetoder för slutlig kontroll av aerosolbehållare
I likhet med aerosoldirektivet medför de föreslagna föreskrifterna att varje aerosolbehållare ska provas i varmt vattenbad för att säkerställa täthet och hållfasthet efter fyllning. Varje produktionslinje som används för tillverkning av behållare som ska släppas ut på marknaden inom EU behöver ha sådan provningsutrustning. Svenska tillverkare har en till tre produktionslinjer vardera. Provning i varmt vattenbad utförs idag enbart hos den största svenska tillverkaren.  

Föreslagna föreskrifter innehåller i likhet med aerosoldirektivet även alternativ till provning i varmt vattenbad. Alternativ provning genomförs enligt farligt godsregelverket (ADR-S) och baseras på mer omfattande kvalitetssäkring av produktionen av aerosolbehållare såväl före, som under och efter fyllning. Detta förutses bli den dominerande metoden för kontroll av aerosolbehållare hos flertalet svenska tillverkare och genomförs hos flera av dem redan idag varför inga ytterligare, eller enbart marginella, kostnader i så fall uppstår. Möjligheten att tillämpa de alternativa provningsmetoderna är dock till viss grad begränsad av aerosolbehållarens innehåll och materialet i själva behållaren.
 
– Nya märkningskrav  
I likhet med aerosoldirektivet medför de föreslagna föreskrifterna krav på märkning av aerosolbehållare med bl a symbolen ”3” (omvänt epsilon) och att förpackningstexten ska vara på svenska. I Sverige har hittills funnits aerosolbehållare som saknat sådan märkning. Anpassning av aerosolbehållarnas märkning efter de nya kraven är initialt dels en kostnadsfråga, men också en resurs- och planeringsfråga. Tillverkarna önskar helst genomföra sådana större generella förändringar ”i ett slag” för samtliga sina varianter av behållare. En sådan omställning är en relativt tidskrävande process, varför önskemål om övergångsperiod har framförts av branschen. Då Sverige redan är försenat med att genomföra aerosoldirektivet ser dock MSB ingen möjlighet att införa någon sådan övergångsperiod. På sikt bedöms gemensamma och transparenta märkningsregler inom EU komma att reducera kostnader snarare än tvärtom.  

– Mer jämlika konkurrensvillkor uppstår i Sverige
I likhet med aerosoldirektivet medför de föreslagna föreskrifterna att samma krav kommer gälla i Sverige som inom resten av EU. Det innebär att tillverkare av aerosolbehållare från länder utanför EU även de tvingas leverera behållare som uppfyller de föreslagna föreskrifterna. Det gör att konkurrensvillkoren i Sverige blir mer jämlika, vilket uppskattas av svenska tillverkare.

Här finner Ni den nya föreskriften, MSBFS 2010:8.

 
Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB