Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2010/2011

10 december, 2010

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på drygt 40 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

Ni finner Regeringskansliets publikation Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2010/2011 här.

Ändringar på miljöområdet är bland annat:

Brandfarliga och explosiva varor
Den 1 september 2010 trädde en ny lag om brandfarliga och explosiva varor i kraft. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, som ersätter en tidigare lag från 1988, utgör en förenkling och modernisering av reglerna på området. Bestämmelserna i lagen har vidare anpassats till den internationella utvecklingen. Nytt i sak är att tillståndshanteringen beträff ande explosiva varor fortsättningsvis ska skötas av kommunerna, i stället för av polismyndigheten. Vidare föreslås viss modifi ering av brotten mot lagstiftningen och de straff skalor som är knutna till dessa.

Den nya lagen innehåller huvudsakligen allmänna krav som ger uttryck för skyddsprinciperna, dvs. att lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom samt förebygga obehörigt förfarande med brandfarliga och explosiva varor. Därutöver innehåller lagen de bemyndiganden som behövs för att mer detaljerade bestämmelser ska kunna meddelas i annan författning, samt vissa administrativa bestämmelser.

Kemikalietillsyn
Den 1 januari 2011 träder vissa ändringar av 26 och 27 kap. miljöbalken i kraft. Ändringarna syftar till att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och eff ektivare organisation för kemikalietillsynen. Det kommunala ansvaret enligt 26 kap. 3 § miljöbalken att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter tas bort. I stället kommer kommunernas kemikalietillsyn regleras på förordningsnivå. Kommunernas och länsstyrelsernas kemikalietillsyn avser att vara knuten till myndigheternas tillsyn över verksamheter. Bestämmelser om provtagning och kostnader för prover förs in i 26 kap. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s kemikalieregistreringsförordning.

Lag om ursprungsgarantier för el
I EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor fi nns ett krav på att medlemsländerna ska säkerställa att ursprunget på el från förnybara energikällor kan garanteras när sådan el säljs till konsumenter. Direktivet ställer krav på hur ursprungsgarantierna ska vara utformade så att de blir tillförlitliga. För att uppfylla dessa krav och genomföra direktivet beslutade regeringen i juni om en ny svensk lag om ursprungsgarantier som ska ersätta den lag som fi nns idag. Den nya lagen innebär att alla elproducenter, oavsett vilken energikälla som används vid produktionen, på begäran ska kunna få ursprungsgarantier för den el som produceras. Ursprungsgarantierna ska vara elektroniska dokument som bl.a. ska visa var och hur elen är producerad. Systemet med ursprungsgarantier kommer att hanteras av Energimyndigheten och Svenska kraftnät.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB