Kemikalienyheter avseende egenkontroll och tillståndsplikt

23 februari, 2011

Skärpta krav på egenkontroll
Från den 1 mars 2011 skärps kraven på egenkontroll för företag som importerar eller tillverkar mer än 25 kemiska produkter om året. Det innebär bland annat att verksamhetsutövare ska ha dokumenterade rutiner för att klassificera och märka kemiska produkter.

Förändringen gäller de verksamhetsutövare som tillverkar eller i eget namn förpackar eller ändrar namn på en kemisk produkt, eller för in den kemiska produkten till Sverige samt om verksamheten omfattar:

• fler än 25 olika kemiska produkter som innehåller ett ämne som är farligt enligt bestämmelser om klassificering och märkning av kemiska produkter eller

• minst en kemisk produkt som är särskilt farlig enligt 2 § i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer (2008:245) eller

• minst en kemisk produkt som innehåller ett ämne som finns upptaget på den kandidatförteckning som anges i artikel 59 i Reachförordningen.

Reglerna finns i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Senast ändrad genom (2011:22).

Sex ämnen som kräver tillstånd
Den 17 februari 2011 beslutade EU-kommissionen att föra upp sex ämnen på bilaga XIV till Reach. Dessa ämnen kommer inom 3-5 år att kräva tillstånd för att få sättas ut på marknaden eller användas i kemiska produkter och varor. De första sex ämnena på bilagan är ftalaterna BBP, DBP och DEHP. Övriga ämnen är MDA, Hexabromcyklododekan (HBCDD) och Myskxylen.

Ni finner mer information om vad ämnenas användningsområde här

Tillstånd
Bilaga XIV innehåller datum för när tillståndsansökan senast ska lämnas in och slutdatum för när ämnet inte längre får användas. Tillstånd söks hos den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa. 

Tillverkare, importörer och nedströmsanvändare är skyldiga att se till att tillstånd finns. Alla i distributionskedjan kan söka tillstånd, men tillståndet kan också sökas gemensamt.

Nedströmsanvändarens ansvar
En nedströmsanvändare behöver inte söka tillstånd för att använda ett ämne om användningen uppfyller villkoren i ett tillstånd som gäller för en aktör längre upp i distributionskedjan. Nedströmsanvändaren måste dock inom tre månader från första leveransen meddela Echa om att ett tillstånd som beviljats en leverantör utnyttjas. Kravet på tillstånd gäller oavsett hur stor mängd av ämnet som används.

Ni finner mer information om tillståndsansökan här

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB