Ny miljötillsynsförordning

5 februari, 2011

Den 1 mars 2011 träder Miljötillsynsförordning (2011:13) ikraft. Genom förordningen upphävs förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken. Den nya miljötillsynsförordningen medför också konsekvensändringar i ett antal förordningar under miljöbalken.

Den nya miljötillsynsförordningen innebär en mer ändamålsenlig och effektivare organisation för kemikalietillsynen. Beslutet innebär i huvudsak följande:
– Kemikalieinspektionen tar över tillsyn från bl.a. Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kemikalietillsynen samlas således hos Kemikalieinspektionen i högre grad än i dag.
– Kemikalietillsynen blir tydligare knuten till tillsynen över verksamheten, dvs. den myndighet, länsstyrelsen eller kommunen, som har tillsynen över verksamheten har också ansvar för kemikalietillsynen vid samma verksamhet,
– Tillsynen över EU:s kemikalieregistreringsförordning (Reach) och andra EU-förordningar på kemikalieområdet integreras i den övriga kemikalietillsynen,
– Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Fiskeriverket får tillsynsvägledningsansvar för kemikaliehanteringen inom de areella näringarna (övergår från Naturvårdsverket),
– Arbetsmiljöverket får ett ansvar för Reach-tillsynen när det gäller arbetsmiljön,
– Det blir tydligt att bestämmelser om egenkontroll ska tillämpas även i fråga om Reach.

För tillsynen i övrigt innebär den nya miljötillsynsförordningen bl.a. följande:
– Statens energimyndighet får ansvar för tillsynsvägledning när det gäller frågor om hushållning med energi och användning av förnyelsebara energikällor,
– Strålsäkerhetsmyndigheten får ett operativt tillsynsansvar för olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning,
– Länsstyrelserna ges möjlighet att ta hänsyn till sin egen möjlighet att bedriva operativ tillsyn och lämna effektiv tillsynsvägledning när länsstyrelsen tar ställning till om tillsyn ska överlåtas till kommunerna,
– Strålsäkerhetsmyndigheten ges rätt att överlåta tillsyn,
– Det tydliggörs att de myndigheter som har överlåtit tillsyn ska utvärdera överlåten tillsyn och, vid behov, återkalla överlåten tillsyn,
– Det blir tydligt att om flera myndigheter har tillsynsansvaret över ett objekt, får myndigheterna komma överens hur ansvaret ska fördelas (bestämmelsen kan underlätta tillsynen över t.ex. stora vindkraftparker som ligger i flera län eller kommuner).

Informationen kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB