Vägledning om export av begagnade varor

18 februari, 2011

Nu finns en vägledning framtagen med information om vad som är bra att tänka på om man ska exportera begagnade varor.

Det kan ibland vara svårt att avgöra om en begagnad vara är att se som avfall eller inte. Om det du tänkt exportera klassas som ett avfall kan transporten ses som olaglig. Den här vägledningen försöker hjälpa dig att göra rätt som exportör.

Vägledningen riktar sig till alla som på något sätt är involverade i export av begagnade varor – privatpersoner,företag, organisationer och transportföretag.

Ni finner vägledningen här.

Handlinsplan för tillsyn av gränsöverskridande avfallstransporter
Naturvårdsverket har tillsammans med Tullverket, Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten samt länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Gävleborg och Norrbotten fått i uppdrag av Regeringen att ta fram en nationell handlingsplan för tillsyn på gränsöverskridande avfallstransporter. Olaglig export av avfall orsakar stora miljöproblem i bland annat utvecklingsländer som ofta är mottagare av avfallet.

Den nationella handlingsplanen är ett steg i att förbättra tillsynen på området. Handlingsplanen är även ett instrument för att uppfylla de krav som finns i EU:s avfallstransportförordning på att medlemsländerna ska bedriva tillsyn för att minimera miljöproblem förknippade med olaglig export och import av avfall. Tillsynen bör ske i hela avfallskedjan vilket innebär från det att avfallet uppstår, under transport fram till dess att slutdestinationen nåtts samt där avfallet hanteras fysiskt däremellan, exempelvis på lagringsplatser, sorteringsanläggningar, i hamnar och vid gränsövergångar. Arbetet med handlingsplanen kommer att påbörjas under våren och redovisning ska ske till Regeringskansliet senast den 1 november 2012.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB