Arbetsmiljöverket får tillsynsansvar över Reach

8 mars, 2011

Arbetsmiljöverket sköter från och med den 1 mars 2011 delar av tillsynen över efterlevnaden av Reach-förordningen.

Arbetsmiljöverkets ansvar framgår av de senaste ändringarna i arbetsmiljöförordningen 12 a §, 17 § och 17 a §. Det gäller främst kemikalieanvändares skyldighet att vidta arbetsmiljöåtgärder mot risker med kemiska ämnen eller blandningar som de köpt in. Andra myndigheter har tillsynen över skydd av yttre miljö och över leverantörsinformationen samt över tillverkare och importörers kemikaliesäkerhetsbedömning.

Några av kraven som arbetsmiljöverket har tillsynen över är:

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ska innefatta rutiner som medför att man uppfyller de bestämmelser i Reach-förordningen som omfattas av Arbetsmiljöverkets tillsynsansvar. I arbetsmiljöförordningen fastställs vilka bestämmelser det rör sig om.


Genomföra åtgärder som rekommenderas i säkerhetsdatablad 
Nedströmsanvändare ska tillämpa leverantörens rekommenderade arbetsmiljöåtgärder eller utarbeta en egen kemikaliesäkerhetsrapport (artikel 37.5 i Reach-förordningen). Nedströmsanvändare är alla som använder en kemikalie utom tillverkare, distributörer och privatpersoner.

Utarbeta egen säkerhetsrapport
Nedströmsanvändare ska ta fram en egen kemikaliesäkerhetsrapport när de inte tillämpar leverantörens rekommenderade arbetsmiljöåtgärder (artikel 37.4 i Reach-förordningen). Arbetsmiljöverket har tillsyn över detta när inte användningen leder till att ämnet släpps ut på marknaden.

Rapport till europeiska kemikaliemyndigheten
Nedströmsanvändare ska informera den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) när man använder registrerade ämnen utan att uppfylla villkoren i ett så kallat exponeringsscenario (artikel 38 i Reach-förordningen).

Tillståndspliktiga ämnen
För användning av ämnen i bilaga XIV i Reach-förordningen har Arbetsmiljöverket tillsynen över att det finns tillstånd och att innehavaren av tillståndet följer villkoren som avser arbetsmiljöfrågor (artikel 60.9 d i Reach-förordningen). Vidare har arbetsmiljöverket tillsynen över att exponeringen i arbetsmiljön utöver detta minskas till den lägsta som är tekniskt och praktiskt möjligt (artikel 60.10 i Reach-förordningen).

Ämnen med begränsningsvillkor
För ämnen i bilaga XVII i Reach-förordningen har Arbetsmiljöverket tillsynen över att berörda följer de villkor som avser arbetsmiljöfrågor för begränsningarna (artikel 67.1 i Reach-förordningen).

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB