Märkning av batterier

22 mars, 2011

Från och med den 30 maj 2012 ska alla bärbara, laddningsbara batterier samt bilbatterier som släppts ut på marknaden för första gången förses med märkning som visar batteriets kapacitet. Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010 gällande detta publicerades den 30 november 2010 i Europeiska Unionens officiella tidning.

De nya reglerna innebär att alla uppladdningsbara batterier ska vara märkta med kapacitet vilken uttrycks i milliamperetimmar (mAh) eller amperetimmar (Ah). Bilbatterier ska dessutom vara märkta med kallstartsampere (A).

Det finns undantag från märkningskravet på kapacitet för "Bärbara sekundära (laddningsbara) batterier och ackumulatorer som är inbyggda i eller konstruerade för att byggas in i apparater innan de levereras till slutanvändare, och som inte är avsedda att avlägsnas i enlighet med artikel 11 i direktiv 2006/66/EG, ska undantas från denna förordnings tillämpningsområde." (från bilaga 1 i Kommissionens förordning (EU) nr 1103/2010)

Klicka här för att läsa hela förordningen

Informationen kommer från Naturvårdsverket

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB