Miljösanktionsavgift – läckagekontroll av köldmedier

3 mars, 2011

EU-kommissionen har kommit med tolkningshjälp till det som står om kontrollintervall för läckagekontroll i artikel 3.2 i EU:s förordning 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser och när miljösanktionsavgift ska påföras.

 

Enligt artikeln ska de periodiska läckagekontrollerna ske minst var tolfte, sjätte eller var tredje månad beroende på hur mycket växthusgaser applikationen innehåller. Enligt punkten 6.2.1 förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter ska miljösanktionsavgift påföras om man inte uppfyllt föreskrivna krav på kontrollintervall.

 

Det har kommit några domar från miljödomstolen som pekar åt olika håll, men prejudikat från miljööverdomstolen har ännu inte kommit. Några miljökontor har därför börjat tillämpa en större flexibilitet vid bedömningen av kontrollintervallen. Vissa kylföretag har också hört av sig till tillsynsmyndigheterna och ifrågasatt deras beslut att påföra miljösanktionsavgift.

 

Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt (mål nr M 2878-09) fann att miljösanktionsavgift inte skulle påföras. Intervallet hade enligt bygg- och miljönämnden överskridits med åtta dagar. Domstolen skrev att ”Miljödomstolen finner inte att den nu gällande skrivningen är så tydlig att den kan anses innebära att kontrollen nu måste ske inom en exakt tolvmånadersperiod. Omständigheterna i målet ska därmed inte föranleda att miljösanktionsavgift påförs”.

 

Samma miljödomstol har i två andra mål (mål nr M 2702-09 och M 113-10) gjort en annan bedömning och ansett att miljösanktionsavgift ska påföras då läckagekontroll inte genomförts inom föreskriven tid. Miljödomstolen har i det senare målet hänvisat till lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid och anfört att slutdag ska ”anses vara den dag som genom tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen började”.

 

Eftersom bestämmelsen finns i en EU-förordning har Naturvårdsverket vänt sig till EU-kommissionen och dess genomförandekommitté i denna fråga. Kommissionen har i sitt svar till Sverige poängterat att det inte finns något annat sätt att tolka kontrollintervallet än på följande sätt. Om kontrollen ska ske minst var tolfte månad och den första kontrollen var till exempel den 1 december 2008 ska nästa kontroll ske innan den 1 december 2009. På samma sätt gäller att om kontrollerna ska ske minst var sjätte eller var tredje månad, ska dessa utföras inom sex respektive tre månader.

 

EU-kommissionens uttalande är förankrat inom kommissionen och väger tungt. Kommissionen har kommit med denna vägledning så att medlemsstaterna ska tillämpa bestämmelserna på samma sätt. EU-domstolen är den instans som ska tolka och förklara innebörden av EU-rätten. Så länge EU-domstolen inte i en dom förklarat att kommissions tolkning är fel, anser Naturvårdsverket att kommissionens uttalande bör följas.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB