På gång inom EU våren 2011

30 mars, 2011

På gång inom EU ges ut två gånger per år av Sveriges Kommuner och Landsting. Viktiga frågor som tas upp i utgåvan för våren 2011 är bland annat översynen av EU:s långtidsbudget, den framtida sammanhållningspolitiken, nylanseringen av den inre marknaden och den nya tillväxt- och sysselsättningsstrategin Europa 2020.

I detta nummer behandlas även det försenade ramdirektivet för avfall och återvinning som skulle ha varit infört i svensk lagstiftning senast den 12 december 2010. Direktivet innehåller bl.a. definitioner av begreppen återanvändning, återvinning och bortskaffande, avfallsplanering och avfallsförebyggande åtgärder samt miljöprinciperna om närhet och självförsörjning. Arbetet med implementeringen av direktivet är försenat vilket kan leda till att kommissionen väcker talan inför EU-domstolen.

Publikationen På gång inom EU våren 2011 finner Ni här

Informationen kommer från SKL.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB