EU:s byggproduktdirektiv (CPD, 89/106/EEG)

5 april, 2011

EU:s byggproduktdirektiv (CPD, 89/106/EEG) är införlivat med svensk lagstiftning. I Sverige räcker det alltså att uppfylla svenska lagar och regler på byggområdet. Från 24 april 2011 gäller byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 parallellt med byggproduktdirektivet. När byggproduktförordningen blir fullt tillämplig 1 juli 2013 upphör byggproduktdirektivet att gälla.

Byggproduktdirektivet skapar förutsättningar både för att beskriva byggprodukter med ett gemensamt tekniskt språk och för CE-märkning av byggprodukter. CE-märkta byggprodukter kan fritt marknadsföras i hela EU- och EES-området. Respektive lands byggregler styr sedan användningen av produkterna. Användaren måste ta del av CE-märkning och tillhörande information för att kunna veta om produkten är lämplig för den tänkta användningen.

En förutsättning för CE-märkning av en byggprodukt är att det finns en färdig harmoniserad standard eller att ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) är utfärdat för produkten. Boverket publicerar  referenser till harmoniserade standarder och riktlinjer för ETA på websidan "Harmoniserade standarder och riktlinjer" under rubriken "Tekniska specifikationer". En fullständig lista över gällande harmoniserade standarder finns på europeiska kommissionens webbsida "NANDO". Eftersom det inte finns harmoniserade standarder ännu för alla bygg- och anläggningsprodukter så att dessa kan CE-märkas, kan det vara av intresse att följa utvecklingen.

Om det inte finns någon harmoniserad standard utarbetad för en byggprodukt finns möjligheten att ansöka om ett europeiskt tekniskt godkännande (ETA) hos ett s.k. godkännandeorgan. Med ett ETA som grund kan byggprodukten CE-märkas.

Boverket är ansvarig svensk myndighet i arbetet med direktivet. Referensgruppen EU-bygg är en etablerad länk för samråd mellan myndigheter och berörda nationella aktörer.

Revidering av byggproduktdirektivet klar
Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011 trädde i kraft den 24 april 2011. Vissa artiklar är direkt tillämpliga. Resten av förordningen blir tillämplig den 1 juli 2013. Fram till dess fortsätter byggproduktdirektivet att gälla parallellt med förordningen.

Boverkets arbete på EU-nivå
Arbetet med att genomföra och införliva byggproduktdirektivet utförs inom EU av Europeiska kommissionen och den ständiga byggkommittén (SCC), där Sverige representeras av speciellt förordnade representanter från Boverket. Till sin hjälp har kommissionen och SCC den förberedande tekniska gruppen (PG) samt olika expert- och arbetsgrupper, till exempel inom brandområdet eller för farliga ämnen.

Den ständiga byggkommittén fattar beslut om för vilka produktgrupper standardiseringen (CEN och CENELEC) och den europeiska organisationen för tekniska godkännanden (EOTA) ska utfärda tekniska specifikationer. Dessa ska utgöra underlag för CE-märkning av produkterna. Besluten slår fast nivån för bestyrkande av respektive produktgrupp, och de publiceras i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

I SCC diskuteras också de mandat (uppdrag) som ges till standardiseringen eller till den europeiska organisationen för tekniska godkännanden. Där diskuteras också olika vägledningsdokument som behövs för en entydig behandling av olika frågor. SCC ägnar sig numera huvudsakligen åt uppföljnings- och tillämpningsfrågor samt åt komplettering av de befintliga mandaten.

Andra aktörer
EOTA tillhandahåller, förutom listor på europeiska tekniska godkännanden och riktlinjer till dessa, även en lista över enskilda produkter som fått grönt ljus att arbeta fram europeiska tekniska godkännanden utan riktlinjer. CEN publicerar också en lägesbild med färdiga och kommande harmoniserade standarder. SIS representerar Sverige i CEN. SP SITAC (se nedan) är svenskt godkännandeorgan och svensk representant i EOTA.

De anmälda organen under byggproduktdirektivet har ett samarbetsorgan (Group of Notified Bodies, GNB), som ser till att nivån i arbetet med bestyrkandeprocedurerna är hög och jämn inom Europa. Det finns en svensk spegelgrupp till GNB, där anmälda svenska organ följer arbetet i GNB och diskuterar aktuella frågor. Listan över anmälda organ publiceras årligen i EUT. En aktuell, uppdaterad lista finns också på europeiska kommissionens webbplats "NANDO-CPD" tillsammans med annan information kring direktivet.

EU:s byggproduktdirektiv (CPD, 89/106/EEG)

Boverkets broschyr Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

EU-kommissionen, vägledningsdokument om CE-märkning

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB