Nya förordningar om avgasrening och drivmedel m.m.

11 april, 2011

Den 1 maj 2011 träder två nya förordningar om avgasrening och drivmedel i kraft. Förordningarna upphäver således de nuvarande förordningarna om motorfordons avgasrening och om motorbränslen och medför även ett antal följdändringar i anslutande förordningar.

Den nya avgasreningsförordningen innehåller inga tekniska specifikationer och avgaskrav utan innebär att Transportstyrelsen bemyndigas att meddela föreskrifter om motorfordons beskaffenhet och utrustning i fråga om utsläpp av avgaser och andra föroreningar. Transportstyrelsen kommer även fortsättningsvis vara ansvarig för tillsyn över regelverket om avgasrening, med undantag för mätutrustning för kontroll av utsläpp för vilken Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ansvarar.

Den nya drivmedelsförordningen innehåller bestämmelser som är nödvändiga för att genomföra nya krav i bränslekvalitetsdirektivet om drivmedelsleverantörers rapportering av växthusgasutsläpp och krav på att minska växthusgasutsläpp från de produkter de levererar. Transportstyrelsen kommer på samma sätt som i dag att ha det huvudsakliga ansvaret för tillsynen över att regelverket om drivmedel följs, men Statens energimyndighet får ansvaret för frågor rörande drivmedelsleverantörers utsläpp av växthusgaser.

De följdändringar som görs i anslutande förordningar innebär att hänvisningar till den nuvarande lagen och de nuvarande förordningarna i förekommande fall ersätts med hänvisningar till de nya lagarna och de nya förordningarna.

Informationen i detta nyhetsbrev kommer från Regeringen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB