Stor tillsynsinsats mot byggsektorn

19 april, 2011

Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande tillsynsinsats inom byggsektorn. Som ett första steg inspekteras cirka 1 400 mindre byggföretag med upp till 20 anställda. Fokus ligger på hur allvarliga risker bedöms och åtgärdas ute på de enskilda byggarbetsplatserna.

Den senaste femårsperioden 2006-2010 har det inträffat drygt en dödsolycka per månad inom byggverksamhet, totalt 67 personer har fått sätta livet till. Samma period har det anmälts 19 000 arbetssjukdomar och arbetsolyckor, som i hälften av fallen medfört lång sjukfrånvaro. Inom byggsektorn fanns det 2009 cirka 290 000 sysselsatta.

Särskilt prioriterade arbetsmiljöproblem som ska kontrolleras vid inspektionerna – och som ligger bakom en stor del av arbetsskadorna – är:

– Arbete som kan medföra belastningsskador
– Fall- och rasrisker
– Damm, asbest och andra kemiska hälsorisker
– Montering av tunga byggelement

När Arbetsmiljöverket ifjol inom ramen för den europeiska arbetsmiljöveckan besökte 320 små och medelstora byggföretag hade fler än hälften inget fungerande arbetsmiljöarbete. Kunskaper om riskbedömning saknades.

Det rör sig om allvarliga kunskapsluckor, som riskerar att växa i takt med att nya företag etableras och de stora byggföretagen i allt mindre utsträckning har egna anställda ute på byggena. Vi märker att kunskapen om risker med asbest och skadligt byggdamm har minskat oroväckande de senaste åren.

Under hösten påbörjas insatser mot gymnasieskolornas byggprogram.

I höst kommer även inspektioner att påbörjas av projekt i samband med byggstart för att se till att de nya byggföreskrifterna om samordningsansvar för arbetsmiljön följs.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB