Ändrade regler om övertid och skyddskommitté

30 maj, 2011

Från den 1 augusti 2011 kan arbetsgivare låta anställda arbeta extra övertid utan särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt. När det gäller nödfallsövertid behöver arbetsgivaren inte längre söka tillstånd från Arbetsmiljöverket. Dessutom kan skyddsombud begära åtgärder med stöd av arbetstidslagen om arbetsgivaren inte följer reglerna om extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid.

Idag får anställda som mest arbeta 200 timmar övertid per år om det finns särskilt behov av ökad arbetstid. Utöver denna övertid kan arbetsgivaren sluta kollektivavtal om att anställda ska få arbeta ytterligare så kallad extra övertid.

Mertid och nödfallsövertid är exempel på extra övertid
När arbetsgivare inte har lyckats träffa något kollektivavtal har de kunnat ansöka hos Arbetsmiljöverket om att anställda ska få arbeta ytterligare 150 timmar extra övertid per år. Den möjligheten har nu ersatts av en lagregel som säger att extra övertid får tas ut med max 150 timmar per år och anställd, om det finns särskilda skäl för det och situationen inte har gått att lösa på annat rimligt sätt.

Nödfallsövertid
Nödfallsövertid får tas ut om mycket allvarliga omständigheter orsakar stora problem i verksamheten. Ändringarna innebär att det inte längre krävs särskilt tillstånd från Arbetsmiljöverket för att ta ut nödfallsövertid. Dessutom slopas möjligheten för Arbetsmiljöverket att medge avvikelse från kravet att underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om nödfallsövertidsarbetet.

Skyddsombud kan vidta åtgärder om arbetsgivaren inte följer reglerna om övertid
De nya reglerna ger skyddsombuden rätt att begära att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att säkerställa att man följer reglerna om uttag av extra övertid, extra mertid och nödfallsövertid. Om inte arbetsgivaren följer reglerna kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ska pröva frågan och eventuellt besluta om krav mot arbetsgivaren.

Skyddskommitté
Ändringarna i arbetsmiljölagen innebär att ett organ som också behandlar andra frågor än arbetsmiljöfrågor får utses till skyddskommitté och ha en annan benämning än skyddskommitté.

Informationen i detta nyhetsbrev kommer från Riksdagen och Arbetsmiljöverket..

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB