Omarbetat RoHS-direktiv

7 juni, 2011

RoHS-direktivet (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) begränsar användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som exempelvis hushållsapparater, datorer, mobiltelefoner och leksaker. Ämnen som begränsas i direktivet är kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och två grupper av bromerade flamskyddsmedel.

Drygt två år efter att Europeiska kommissionen lämnade sitt förslag är det omarbetade RoHS-direktivet beslutat. Efter EU-rådets beslut den 27 maj 2011 sker publicering i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). 20 dagar efter publicering träder det nya direktivet i kraft. EU:s medlemsstater ska därefter införliva direktivet i nationell lagstiftning inom 18 månader. Efter 18 månader upphävs det nuvarande RoHS-direktivet (2002/95/EG) i samband med att nya RoHS börjar tillämpas hösten 2012.

Nyheter i det omarbetade RoHS-direktivet
Syfte

Utöver skydd av människors hälsa, miljövänlig återvinning och bortskaffande av elektrisk och elektronisk utrustning syftar nya RoHS även till att skydda miljön från farliga ämnen.

Tillämpningsområde
Nya RoHS kommer att på sikt omfatta all elektrisk och elektronisk utrustning utom sådan utrustning som är specifikt avgränsad. Det nya direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning som genererar, överför eller är beroende av elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att uppfylla åtminstone en av de avsedda funktionerna.

Elva kategorier av utrustning omfattas av nya RoHS. Den 11:e kategorin fångar upp utrustning som inte omfattas av de andra kategorierna. I det nya RoHS direktivet har exempellistor över utrustning i de olika kategorierna tagits bort. Exempellistorna i den ursprungliga RoHS/WEEE-lagstiftningen har i vissa länder betraktas som uttömmande. Genom att exempellistorna nu tas bort underlättas harmoniserad tillämpning av RoHS-direktivet inom EU genom att antalet gråzonsprodukter minskar.

I det nya direktivet klargörs även att vissa typer av utrustning som tidigare har utgjort så kallad gråzonsutrustning nu omfattas. Det gäller till exempel vissa typer av kablar och fasta installationer som inte är storskaliga.

Följande årtal gäller RoHS även för:
2014 – Medicinteknisk utrustning och utrustning för övervakning och kontroll
2016 – Medicinteknisk utrustning för in vitro-diagnostik
2017 – Industriella övervaknings- och kontrollinstrument
2019 – Utrustning i kategori 11

Utrustning utanför nya RoHS
Följande utrustning omfattas inte av kraven i det nya RoHS-direktivet:
• utrustning för skyddet av medlemsstaternas väsentliga intressen på säkerhetsområdet,
• utrustning avsedd att sändas ut i rymden,
• utrustning som är särskilt utformad och avsedd att installeras som en del av en annan typ av utrustning som är undantagen eller inte omfattas av RoHS och som kan fylla sin funktion endast om de är en del av dessa utrustningar, och endast kan ersättas av samma särskilt utformade utrustning,
• storskaliga stationära industriverktyg,
• storskaliga fasta installationer (se powerpointpresentation nedan)
• transportmedel för personer eller varor, med undantag för elektriska tvåhjuliga fordon som inte är typgodkända,
• mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och som uteslutande görs tillgängliga för yrkesmässig användning,
• aktiva medicintekniska produkter för implantation,
• solcellspaneler,
• produkter för forskning och utveckling i yrkesmässig verksamhet.

Kommissionen ska inom tre år överväga om det behövs fler avgränsningar från direktivets omfattningsområde.

Ämnesbegränsningar
I bilaga II listas de ämnen, inklusive gränsvärden i homogena material, som regleras i RoHS. Vid omarbetningen av direktivet har inga nya ämnen begränsats i elektrisk och elektronisk utrustning. Kommissionen ska inom tre år överväga begränsning av ytterligare farliga ämnen med hänsyn till de nya kriterier som förts in i direktivet vid omarbetningen. Kommissionen ska även ta fram regler för hur gränsvärdena i RoHS ska tillämpas för till exempel ytbehandlingar.

Undantag
Genom omarbetningen har nya kriterier införts för att medge undantag i RoHS. Utöver beaktande av om det är vetenskapligt och tekniskt möjligt att substituera ett RoHS-ämne och om substitutionens positiva konsekvenser överväger de negativa, sett till hälsa, miljö och konsumentsäkerhet, så ska kommissionen enligt det nya direktivet ta hänsyn även till substitutens tillförlitlighet.

Vid beslut om nya undantag ska även substitutens tillgänglighet liksom substitutionens samhällsekonomiska konsekvenser beaktas. Giltighetstiden för undantag förlängs till högst fem år (sju år för kategorierna 8 & 9). Om ingen ansökan om förnyelse av undantag har inkommit till kommissionen senast 18 månader innan ett undantag upphör att gälla kommer undantaget att automatiskt dras tillbaka. Kommissionen ska också ta fram harmoniserat format för ansökningar om att lägga till, förnya och ta bort undantag.

CE-märkning
Genom omarbetningen av RoHS-direktivet införs krav på CE-märkning för att visa att elektrisk och elektronisk utrustning uppfyller kraven i lagstiftningen. EU-försäkran om överensstämmelse ska följa med utrustningen när den släpps ut på marknaden och innehåller bl.a. information om vilka lagkrav CE-märkningen avser, t.ex. RoHS-direktivet.

En EU-försäkran ska även innehålla information för identifiering av både utrustningen och av tillverkare/importör samt datum när utrustningen släpptes ut på marknaden. Tillverkare och importörer kan använda harmoniserade standarder för att säkerställa att utrustningen uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Teknisk dokumentation ska tas fram och kunna visas upp från det att utrustningen släpps ut på marknaden och tio år framåt.

Senaste beslut om undantag
Undantagen i RoHS ska ses över med jämna mellanrum i syfte att ta bort de undantag som inte längre är motiverade. Kommissionen har därför genomfört en översyn av samtliga beviljade undantag.

Resultatet av översynen, kommissionens beslut 2010/571/EU, medför bl.a. följande;
• Tillbakadragande av 5 undantag
• Tidsbegränsning av 13 undantag
• Sänkta gränsvärden för kvicksilver i lågenergilampor och lysrör

Informationen i detta nyhetsbrev kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB