Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll

13 juli, 2011

Den nya lagen om ackreditering och teknisk kontroll innehåller bestämmelser om ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet, utsedda och anmälda organ, riksmätplatser och laboratorier för mätning samt CE-märkning.

Den 1 augusti 2011 träder den nya lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll i kraft. Genom lagen upphävs lagen (1992:1119) om teknisk kontroll och lagen (1992:1534) om CE-märkning. Den nya lagen anpassar svensk lagstiftning till de delar av EU:s så kallade varupaket som avser ackreditering respektive CE-märkning.

EU:s varupaket lanserades sommaren 2008 och är ett paket med åtgärder som syftar till att underlätta för företag att sälja industrivaror i EU-länderna, ta bort administrativa handelshinder, öka produktsäkerheten och stärka medlemsstaternas marknadskontroll. Läs mer om varupaketet.

Lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll innehåller bestämmelser om ackreditering, det nationella ackrediteringsorganet (i Sverige är Swedac utpekat som nationellt ackrediteringsorgan), utsedda och anmälda organ, riksmätplatser och laboratorier för mätning samt CE-märkning. En nyhet är till exempel att ackreditering som huvudregel ska ligga till grund för utnämning av organ som ska anmälas till Europeiska kommissionen och de andra medlemsstaterna enligt så kallad harmoniserad unionslagstiftning. Detta stärker ackrediteringens ställning. Ackreditering anses vara ett bättre och mer enhetligt sätt att styrka organs tekniska kompetens.

Swedac får även ta ut sanktionsavgifter av den som oriktigt har uppgett sig vara ackrediterad. Denna möjlighet motverkar osund konkurrens på marknaden.

Den 1 augusti 2011 träder även den nya förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll i kraft.

Swedac har bland annat till följd av den nya lagen ändrat i många av sina föreskrifter. Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011.

Informationen kommer från Swedac.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB