Följdändringar med anledning av den nya avfallsförordningen

8 september, 2011

Regeringen har beslutat att anta ändringar i flera förordningar med anledning av att den nya avfallsförordningen trädde i kraft den 9 augusti 2011. Ändringarna innebär framför allt att hänvisningar justeras till att avse den nya förordningen samt att text anpassas till att överensstämma med ändrade bestämmelser i avfallsförordningen.

Utöver rena följdändringar har även beslutats att en bilaga till avfallsförordningen införs med en förteckning över de krav som ska vara uppfyllda för att olika slag av avfall ska upphöra att vara avfall i enlighet med 15 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken. Sådana krav kan enligt det nya ramdirektivet för avfall införas antingen genom att EU-kommissionen utfärdar en förordning eller, om så inte sker, genom nationella regler. EU-kommissionen utfärdade den 31 mars 2011 en förordning med sådana krav för metallskrot (av järn, stål eller aluminium) som ska börja tillämpas den 9 oktober 2011. I bilagan till avfallsförordningen införs därför en hänvisning till denna förordning.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB