Förtydligande av de nya reglerna avseende transport av farligt avfall

29 september, 2011

Den nya avfallsförordningen (2011:927) trädde i kraft den 9 augusti 2011. Den senaste tiden har många kontaktat Alteas personal avseende de nya avfallsreglerna. Med detta nyhetsbrev försöker vi tydliggöra vad som krävs för att få transportera farligt avfall. När behöver Ni tillstånd för att transportera avfall? När behöver Ni anmäla transporten? Anmälan respektive tillståndsansökan ska göras hos länsstyrelsen i det län där Er verksamhet har sitt säte eller där Ni bedriver den huvudsakliga delen av verksamheten.

Genom den nya avfallsförordningen och ändringar i 15 kapitlet i miljöbalken är EU:s avfallsdirektiv (direktiv 2008/98/EG), som beslutades 2008, infört i svensk lagstiftning. Under hösten 2011 ser vi över föreskriften NFS 2005:3 om transport av avfall.

Utan anmälan/tillstånd får Ni transportera:
•    upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller upp till 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall, om avfallet inte uppkommit i yrkesmässig verksamhet. Gränserna gäller per kalenderår.
•    hela lysrör* eller andra ljuskällor, som innehåller kvicksilver, om dessa inte uppkommit i yrkesmässig verksamhet.

Annat avfall som innehåller kvicksilver samt avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får dock inte transporteras utan tillstånd, oavsett mängd/vikt.

* Om det är så att man ska transportera lysrör som gått sönder måste alla delar av lysröret, det vill säga ”hela”, tas med och då behövs inte något tillstånd. Resonemanget med hela är ingen förändring från tidigare avfallsförordning. Lysrör är klassat som farligt avfall.

Anmälan krävs för:
•    transport av farligt avfall då avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och man transporterar mindre än 100 kg eller 100 liter farligt avfall per kalenderår.
•    transport av avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbest-innehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (för avfallskoder, se 37 § i avfallsförordningen (2011:927).

Avfall som innehåller kvicksilver, förutom lysrör och andra ljuskällor, samt avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får dock inte transporteras utan tillstånd, oavsett mängd/vikt.

Tillstånd krävs för:
•    yrkesmässig transport av avfall.
•    att under ett kalenderår transportera mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter övrigt avfall.
•    att transportera avfall som innehåller kvicksilver oavsett mängd, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor.
•    att transportera avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd.

Undantag från tillståndsplikten görs för avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier, flygaska och pannaska från oljeförbränning, smittförande avfall, asbetsinnehållande avfall, avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall.

Övergångsbestämmelser
Av övergångsbestämmelserna till avfallsförordningen (2011:927) framgår att verksamheter som påbörjats före den 9 augusti 2011, som i den tidigare avfallsförordningen (2001:1063) inte omfattades av anmälningsplikt respektive tillståndsplikt får fortsätta att bedrivas till och med den 9 augusti 2012. Detta trots de nya reglerna om anmälan respektive tillstånd. Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall (NFS 2005:3) gäller till samma datum.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

 

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB