Ny nationell avfallsplan

14 september, 2011

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till ny nationell avfallsplan: "Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012-2017". Planen anger inriktningen på det fortsatta avfallsarbetet och innehåller ett antal förslag till åtgärder.

Alla EU:s medlemsländer har eller kommer att ta fram avfallsplaner. Vi ska följa bestämmelserna i ramdirektivet för avfall (2008/98/EG). Enligt avfallsförordningen 83 § ska Naturvårdsverket se till att det finns en nationell avfallsplan.

Vi har kommit relativt långt i Sverige med att minska miljöpåverkan från avfallshanteringen. Trots det finns det en hel del kvar att göra. Förslaget till plan innehåller mål och åtgärder som syftar till att minska avfallets mängd och farlighet, bättre ta vara på resurserna i avfallet, stoppa spridningen av farliga ämnen och generellt förbättra avfallshanteringen. Planen innehåller också exempel på vad vi behöver göra för att nå ett mer resurseffektivt samhälle med utgångspunkt från miljömålen och EU:s avfallshierarki.

Prioriterade områden

I planen lyfter vi ett antal prioriterade områden. För att ringa in dessa områden har vi haft möten med aktörer som arbetar med avfallshantering. Vi har också utgått från resultaten i ett antal underlagsstudier.

Prioriterade områden:
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn
• Hushållsavfall
• Resurshushållning i livsmedelskedjan
• Avfallsbehandling
• Illegal export av avfall till andra länder

Ni finner remissutgåvan här.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB