Årlig tillsynsavgift för kör- och vilotider

26 oktober, 2011

Företagskontroll av kör- och vilotider
Riksdagen har fattat beslut om att Transportstyrelsens verksamhet i form av tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak ska finansieras med avgifter. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2011.

Företagskontroller av kör- och vilotider är en del av myndighetens tillsynsverksamhet och ingår därmed i den verksamhet som ska finansieras med avgifter.

Alla som äger ett fordon som någon gång under året kan komma att genomföra transporter som omfattas av regelverken för kör- och vilotider, ska vara med och finansiera Transportstyrelsens tillsyn av kör- och vilotider. Avgiften är 500 kronor per fordon och år. Just nu skickar Transportstyrelsen ut avier på årsavgiften för 2011.

Syftet med regelverket kring kör- och vilotider är att bidra till en sund konkurrens inom transportnäringen samt att förbättra trafiksäkerheten på vägarna och arbetsvillkoren för förarna. Transportstyrelsen tog över tillsynsverksamheten från polisen den 1 januari 2011.

Fler kontroller och kännbara sanktioner
Kontrollerna kommer under de närmaste åren att öka i antal och sanktionerna för dem som bryter mot regelverket kommer att bli mer kännbara. Förändringarna sker för att Sverige ska leva upp till kraven i Europaparlamentet och rådets direktiv 2006/22/EG. Kontrollerna regleras i förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare.

Information om överklagande
Det är uppgifter i vägtrafikregistret som ligger till grund för beslutet om tillsynsavgift. Här finns information om vilka fordon som är undantagna från kör- och vilotidsreglerna. Om du har fått en avi men anser att du inte omfattas av reglerna om kör- och vilotider kan du överklaga beslutet.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB