Förslag på nya körkortsregler från 2013

19 oktober, 2011

Fem nya körkortsbehörigheter ska införas, nya åldersgränser för både körkort och övningskörning, en utökad B-behörighet och kortare giltighetstid för körkort med högre behörigheter. Det är några av de förändringar som ingår i regeringens förslag på nya bestämmelser om körkort.

Förslaget innebär att reglerna från EU:s tredje körkortsdirektiv införs i Sverige från och med 19 januari 2013. Riksdagen väntas fatta beslut runt årsskiftet

Proposition om införande av tredje körkortsdirektivet
Regeringen har beslutat om en proposition till riksdagen om införande av reglerna i det tredje körkortsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort). Syftet bakom de nya reglerna är en ökad harmonisering av körkortsreglerna inom EU vilket gör det lättare att röra sig och arbeta inom EU, en ökad dokumentsäkerhet och en ökad trafiksäkerhet.

Det föreslås bland annat en delvis ny indelning av körkortspliktiga fordon i behörigheter och vissa nya ålderskrav för körkort. Principen om så kallat stegvist tillträde till mer krävande fordon förstärks.

Körkortsbehörigheterna C1, C1E, D1 och D1E, som tidigare varit frivilliga för medlemsstaterna att införa, föreslås bli obligatoriska. En ny motorcykelbehörighet A2 föreslås, liksom en möjlighet att få framföra tyngre släp än tidigare med B-körkort (så kallad utökad B-behörighet) efter ett körprov. Det föreslås vidare nya harmoniserade bestämmelser om administrativ giltighetstid och förnyelse i fråga om körkort.

Nya krav på anknytning till den medlemsstat som förnyar körkortet föreslås införas, liksom att vissa medicinska krav ska uppfyllas för att behörighet att köra buss eller lastbil ska fortsätta att gälla efter körkortsförnyelse. Direktivet genomförs i lagstiftningen huvudsakligen genom ändringar i körkortslagen (1998:488) men följdändringar görs även i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens.

Regeringen föreslår också några andra ändringar. Åldersgränserna för att få övningsköra ses över. Vidare föreslås att förhandsbesked om körkortstillstånd och bevis om att körkort har utfärdats avskaffas. Möjligheten att begära upphävande av ett godkännande som handledare föreslås tas bort. Vidare föreslås en utökad anmälningsskyldighet enligt yrkestrafiklagen (1998:490) och körkortslagen för läkare. Slutligen lämnas vissa kompletterande förslag i fråga om tillsyn och kontroll inom det permanenta system med alkolås som införs den 1 januari 2012.

Författningsförslagen föreslås huvudsakligen träda i kraft den 19 januari 2013, då tredje körkortsdirektivets regler ska träda i kraft samtidigt inom hela EU. Vissa ändringar som inte har samband med direktivet föreslås emellertid träda i kraft den 1 februari 2012.

Ökad användning av alkolås i förebyggande syfte
Varje år dör eller skadas ett stort antal personer i alkoholrelaterade trafikolyckor. För att förhindra att rattfyllerister återfaller införs från och med den 1 januari 2012 ett permanent system som innebär att det i princip blir obligatoriskt för dömda rattfyllerister att använda fordon med alkolås om de vill köra.

Regeringen arbetar också för att få till stånd en ökad användning av alkolås i förebyggande syfte. Den långsiktiga ambitionen är att alkolås, eller annan teknik som förhindrar påverkade förare från att köra, blir standard i alla nya fordon. Det frivilliga införandet av alkolås i fordon för att som arbetsgivare kunna garantera nyktra transporter ökar stadigt. För att stödja en ökad användning av alkolås i förmånsbilar, och därmed bredda marknaden för alkolåsen, har alkolås från och med den 1 juli 2011 undantagits från förmånsvärdet vid värderingen av bilförmån.

Kortfakta om det svenska vägnätet
Det svenska vägnätet består av:
*Cirka 98 400 kilometer statliga vägar
*46 500 km kommunala gator och vägar
*75 900 km enskilda vägar med statlig medfinansiering
*15 700 broar
*37 färjeleder

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB