Ändrade föreskrifter om transport av farligt gods (ADR-S och RID-S)

16 december, 2011

FN utvecklar och reviderar fortlöpande bestämmelserna i ADR och vartannat år fattar FN beslut om större revideringar. Vartannat år finns därför behov av att revidera även de svenska föreskrifterna. Den senaste revideringen av ADR-S trädde i kraft och publicerades i februari 2011 med titeln ” Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2011:1) om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S).

Mellan periodiskt återkommande och större revideringar kan FN publicera ändringar och rättelser som inte är lika omfattande. I dagsläget har FN inte publicerat några ändringar och rättelser. MSB har dock uppmärksammat behov av mindre ändringar i bilagorna A och S på grund av vissa översättningsfel och andra mindre felaktigheter har kommit med i samband med tidigare revideringar av regelverket.

Ändringsföreskrifter till MSBFS 2011:1 om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och till MSBFS 2011:2 om transport av farligt gods på järnväg (RID-S) börjar gälla den 16 januari 2012.

Ändringsföreskrifterna innehåller ändringar och rättelser till de internationella bestämmelserna i bilaga A och B till ADR-S respektive bilaga 1 till RID-S.

ADR-S
Aktuella ändringar i bilagorna A och S. I avsnittet om vilka områden som ska ägnas särskild uppmärksamhet i proven för säkerhetsrådgivare i 1.8.3.12.4, saknas en strecksats om skriftliga instruktioner sedan regelverkets omstrukturering 2001.

Klassificeringen för UN 2605 (metoximetylisocyanat) ändrades inför ADR 2011 och primärfaran är numera giftig istället för brandfarlig. Därmed ska även faronumret i kolumn 20 i tabell A i kapitel 3.2 ändras för att belysa de faror som är förknippade med ämnet på ett korrekt sätt. Denna ändring missades vid den svenska översättningen till ADR-S 2011, men har redan genomförts i övriga Europa. Ändringen innebär att de transportörer som transporterar metoximetylisocyanat i till exempel tank, måste byta ut orangefärgade skyltar med felaktigt faronummer kopplade till detta ämne.

I 4.3.4.1.2 ändras översättningen av ordet ”något” till ”varje” för att texten bättre ska stämma överens med den engelska lydelsen.

I bilaga S 18.4 finns en tabell över de multilaterala avtal som Sverige undertecknat. Sverige har undertecknat ytterligare multilaterala avtal sedan utgivningen av ADR-S 2011 och tabellen i kapitel 18.4 behöver därför revideras för att vara mer komplett.

Av de förslagna ändringarna bedöms bara ändringen i tabell A i avsnitt 3.2,1 få en direkt påverkan på företag. Övriga ändringar är av mer redaktionell karaktär. Ändringen i tabell A kommer bara att påverka de företag som transporterar det aktuella ämnet(metoximetylisocyanat), vilket bedöms vara ett fåtal.

RID-S
Aktuella ändringar i bilagorna 1 och S. På ett fåtal ställen har text som gäller vägtransport i ADR-S råkat föras över i RID-S. Detta föranleder ändringarna i 1.2, 3.4.13 (a), 7.5.2.2, kapitel 17.2 och kapitel 17.5. I 1.2 i definitionen för Lossare ska ordet ”en MEMU” strykas i punkten (c). I 3.4.13 (a) ska orden ”med en bruttovikt över 12 ton” strykas. I 7.5.2.2 ska tabellen bytas ut så att kolumnen för samhanteringsgrupp A inte längre finns med. I kapitel 17.2, sista meningen i sista stycket, står det att överfyllnadsskyddet ska bryta pågående lastning genom att stänga bottenventilen i facket. Det förekommer inga järnvägstankvagnar (cisternvagnar) med självstängande eller fjärrmanövrerade bottenventiler utan överfyllnadsskyddet stänger istället en ventil på terminalanläggningen. Lydelsen i sista meningen ska därmed ändras så att det endast framgår att överfyllnadsskyddet ska bryta pågående lastning. I kapitel 17.5, första strecksatsen, anges att lastning inte får ske om inte jordförbindelse- och överfyllningskontrollenheten har gett signal om detta och om denna bryts ska ventil stänga. Lasting av järnvägstankvagnar (cisternvagnar) sker alltid utan att jordförbindning tillkopplas eftersom en cisternvagn alltid är jordad genom
rälsen den står på. Strecksatsen ska därför strykas.

I 1.5.1.3 ska den anmärkning som finns i andra stycket strykas. Avsnittet är gråmarkerat eftersom det riktar sig till behörig myndighet och inte medför något krav på verksamhetsutövarna. Ändringen får därmed inga konsekvenser för företagen utan är endast ett förtydligande av regelverket.

I tabell A i 3.2.1 har UN 1043 haft en felaktig benämning sedan revideringen av RID-S 2005 och ska ändras från ””KROTONALDEHYD eller KROTONALDEHYD, STABILISERAD” till ”GÖDSELMEDEL, LÖSNING, med fri ammoniak”. När det gäller UN 3363, så har texten som anger att ämnet inte omfattas av RID-S försvunnit. Tabellen behöver därför ändras så att detta framgår.

I 4.3.4.1.2 ändras översättningen av ordet ”något” ändras till ”varje” för att texten bättre ska stämma överens med den engelska lydelsen. Ändringen bör inte få några praktiska konsekvenser utan innebär enbart ett förtydligande av gällande krav.

I 5.4.1.2.2 ska bokstavslistan ändras så att sista punkten benämns ”(d)” istället för ”(c)” Ändringen är endast av redaktionell karaktär.

I bilaga S 18.2 finns en tabell över de multilaterala avtal som Sverige undertecknat. Sverige har undertecknat ytterligare multilaterala avtal sedan utgivningen av RID-S 2011 och tabellen i kapitel 18.2 behöver därför revideras för att vara mer komplett.

ADR-S
Konsekvensutredning MSBFS 2011:6
MSBFS 2011:6

RID-S
Konsekvensutredning MSBFS 2011:7
MSBFS 2011:7

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.