Beslut rörande transport av farligt gods i tunnlar

9 december, 2011

Den 1 december har regeringen beslutat om ändring i trafikförordningen (1998:1276), förordningen om vägtrafikdefinitioner (2001:651) och vägmärkesförordningen (2007:90). Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2012.

De nya reglerna innebär att när en länsstyrelse beslutar om restriktioner för transport av farligt gods i en tunnel ska länsstyrelsen även besluta om vilken tunnelkategori A-E som tunneln tillhör. Genom regeländringarna skapas också de nya vägmärken och tilläggstavlor som ska användas för utmärkning av tunnlar som har restriktioner för transport av farligt gods.
 
I dagsläget är det 9 svenska tunnlar som har restriktioner för farligt gods-transporter, 3 i Göteborg och 6 i Stockholm. Utöver dessa har även Öresundsförbindelsen restriktioner mot transport av farligt gods.

Göteborg
Följande tunnelkategorier har beslutats för tunnlarna i Göteborg:
• Tingstadstunneln (E6): Kategori E
• Götatunneln (E45): Kategori E
• Lundbytunneln (del av E6.21): Kategori E

Stockholm
• Blekholmstunneln (E4.25): Kategori E
• Hundra Knutars Backe (Drottningholmsvägen (mellan Lindhagensplan och Mariebergsgatan)): Kategori E
• Klaratunneln (mellan Tegelbacken och Mäster Samuelsgatan): Kategori E
• Muskötunneln (väg 539 mellan Muskövägen och Muskö): Kategori E (passage kan dock tillåtas efter anmälan hos Södertörns polisdistrikt, tel: 114 14)
• Söderledstunneln (E4.25): Kategori E
• Södra Länken-tunneln (väg 75): Kategori B mellan 07.00 – 19.00 och övriga tider Kategori A

Öresund
För Öresundsbron gäller samma restriktioner som har beslutats för Öresundstunneln. Följande tunnelkategorier har beslutats för tunneln:
• Mellan klockan 06.00 och 23.00 alla dagar: Kategori E
• Mellan klockan 23.00 och 06.00 alla dagar: Kategori B

Information om vad de olika kategorierna innebär

Information om tunnelrestriktioner i respektive ADR-land

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB