Konsumenter har rätt till information om farliga ämnen i varor

15 december, 2011

Konsumenter har rätt att på begäran få information om innehåll av farliga ämnen i varor. Den rätten finns i EU:s gemensamma kemikalielagstiftning Reach.

Ämnen som anses som särskilt farliga sätts upp på den så kallade kandidatförteckningen och det är dessa ämnen som konsumenter har rätt att få information om.

Konsumenter kan fråga i butiken eller via ett företags kundtjänst om en vara innehåller ämnen som finns på kandidatförteckningen. Om varan innehåller ett ämne i en koncentration på över 0.1 viktprocent har konsumenten rätt att få veta det och ska få tillräcklig information så att varan kan hanteras på ett säkert sätt. Som ett minimum ska dock information om namnet på det farliga ämnet som ingår i varan ges. Informationen ska lämnas kostnadsfritt inom 45 dagar från det att den har begärts.

För butiksägarens del gäller att han har rätt att få motsvarande information av tillverkaren eller importören.

Risk för cancer och fortplantningsstörningar
Ämnena på kandidatförteckningen har egenskaper som gör att de anses vara särskilt farliga. De kan till exempel orsaka cancer, skada fortplantningsförmågan eller vara skadliga för miljön. I dagsläget finns det 53 ämnen på förteckningen. Ämnena kallas även för SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern). Exempel på ämnen är ftalaterna DEHP, BBP och DBP samt det polycykliska aromatiska kolvätet antracen. Alla ämnen och deras möjliga användningsområden hittar du på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kemikalieinspektioner har tagit fram en blankett som konsumenter kan använda sig av. Ni finner den här.

Här finner Ni kandidatlistan.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB