Nya regler för säkrare hantering av kemiska risker på arbetsplatserna

12 december, 2011

Kemiska och mikrobiologiska faktorer låg bakom drygt var tionde anmäld arbetssjukdom under 2010. Bakom dessa anmälningar låg exponering för ett stort antal skadliga ämnen. Arbetsmiljöverket har nu beslutat om nya regler för kemiska risker och om hygieniska gränsvärden. Bägge föreskrifterna börjar gälla från och med halvårsskiftet 2012.

Nya föreskrifter om kemiska risker och hygieniska gränsvärden
Arbetsmiljöverket har beslutat nya föreskrifter – Kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19 och Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18. Samtidigt ändras föreskrifterna om bly och de om smältsvetsning och termisk skärning. Föreskrifterna om oljor, om motorbränslen och om laboratoriearbete med kemikalier upphävs. De nya föreskrifterna publiceras i början av 2012.

Här finner Ni arbetsmiljöverkets konsekvensutredning till ändringarna avseende kemiska arbetsmiljörisker.

Kemiska arbetsmiljörisker betonar systematiskt arbetsmiljöarbete
Reglerna specificerar kraven på ett systematiskt arbetsmiljöarbete med kemiska risker. Där ingår skyldigheterna att undersöka och bedöma risker, vidta riskbegränsande åtgärder, planera olycksberedskap, ta fram dokument och märka behållare och rörledningar. Den nya föreskriften börjar gälla den 1 juli 2012.

De nya föreskrifterna innehåller bland annat följande krav:
• Riskbedömningen ska utgå från de förtecknade riskkällorna. Alla kemiska riskkällor ska förtecknas. När det finns ett hygieniskt gränsvärde ska man bedöma om inandningsluften är godtagbar i förhållande till gränsvärdet.
• Före inträde i en cistern, brunn eller liknande ska luften alltid bedömas.
• Förpackningar och behållare med farliga kemiska produkter som man fyllt på arbetsplatsen ska märkas med produktnamn, piktogram och text som förklarar faran (eller farosymbol och farobeteckning) samt uppgift om vissa ytterligare farliga egenskaper.
• Rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska alltid märkas.
• Skriftligt arbetstillstånd krävs i tre situationer:
1. Arbete i cistern, brunn eller liknande med brandfarlig vätska
2. Hett arbete på behållare eller utrustning som innehållit brandfarlig vätska
3. Hett arbete i ett område där det kan förekomma explosionsfarlig atmosfär
• Kraven vid hantering av cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande kemiska produkter är mer detaljerade, bland annat krävs att skälen till varför produkten behövs är dokumenterade.

28 nya hygieniska gränsvärden i listan med 400 ämnen
I de nya föreskrifterna Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18, har 28 ämnen har behandlats och fått nya eller omprövade gränsvärden. Stora förändringar har gjorts . Föreskriften har renodlats och handlar nu bara om gränsvärden och hur man mäter dem. Alla bedömningar och tillstånd är flyttade till den nya föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker.

De nya reglerna börjar med ett undantag att gälla den 1 juli 2012. Gränsvärdet för bisfenol A får ett vägledande gränsvärde som börjar gälla den 18/12 2011.

• Litium och föreningar, klorbensen, nikotin, penicilliner samt tenn är nya ämnen som får gränsvärden.
• Bly, toluen, trietanolamin och xylen har setts över men får behålla sina gränsvärden.
• Ammoniak, antimon, cyanider och cyanväte, formaldehyd, glutaraldehyd, kobolt och oorganiska föreningar, lacknafta, pentylacetater, radon, styren, svavelsyra, har fått sänkta gränsvärden.
• Styren, toluen, koldisulfid, bly, kvicksilver och kolmonoxid har fått beteckningen B. B står för att samtidig exponering nära aktuellt gränsvärde för ämnet och buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB