Nya regler för yrkesmässig trafik

7 december, 2011

Från och med den 4 december 2011 kommer Transportstyrelsen att tillämpa de tre EU-förordningar som ingår i det så kallade vägtransportpaketet. Syftet med förordningarna är att skapa en mer enhetlig tillämpning av reglerna om yrkesmässig trafik på väg inom EU.

En av förordningarna (trafiktillståndsförordningen) innehåller allmänna regler om vilka krav som ställs för att få utföra yrkesmässig trafik i form av godstransporter på väg och persontransporter (buss) på väg. En av nyheterna är att det införs ett krav på att den som ska bedriva yrkesmässig trafik ska vara faktiskt och fast etablerad i den medlemsstat där verksamheten bedrivs. Det betyder att den som har tillstånd till yrkesmässig trafik i Sverige också måste ha ett kontor i landet.

Från den 4 december får Transportstyrelsen inte längre besluta om varning. De åtgärder som Transportstyrelsen kan använda i de fall något krav för att behålla ett tillstånd till yrkesmässig trafik inte är uppfyllt blir återkallelse eller tillfällig indragning. Av förordningen framgår också att varje medlemsstat ska inrätta ett nationellt elektroniskt register. Via sådana register ska medlemsstaterna från och med år 2013 utbyta information om förseelser som en transportör gör sig skyldig till i en annan medlemsstat än etableringsmedlemsstaten.

De två andra förordningarna innehåller regler om utförande av internationella gods- respektive persontransporter på väg inom EU. I dessa anges att gemenskapstillstånd ska kunna utfärdas för max tio år, jämfört med dagens giltighetstid på fem år.

De tre förordningarna reglerar inte taxitrafik, som även fortsättningsvis kommer att vara nationellt reglerat i yrkestrafiklagen och yrkestrafikförordningen.

Nya regler för prov i yrkeskunnande för trafiktillstånd
Den 4 december 2011 träder nya regler i kraft på yrkestrafikområdet. En av förändringarna rör examensprovet i yrkeskunnande för trafiktillstånd för gods och för persontransporter med buss. För taxi införs inga ändringar.

Förändringarna rör själva provet, både form och sammanräkning av poäng. De viktigaste förändringarna är att:

•    Provtagare tillåts att göra om tidigare genomförda prov, oavsett vilken poängsumma som tidigare har uppnåtts
•    Provtagare får från och med den 4 december 2011 inte tillgodoräkna sig ekonomiprov (delprov 2) för annat transportslag
•    Kontrollprov för gods- och persontransporter med buss utgår
•    Kravet på godkännande har blivit förändrat. De nya reglerna säger att:

”Sökande ska sammanlagt för alla delprov uppnå ett genomsnitt på minst 60 procent av det totala antalet poäng, medan antalet erhållna poäng i varje delprov inte får understiga 50 procent av antalet möjliga poäng.”

Rent praktiskt innebär det att de tre delarna; Juridik, Företagsledning och ekonomisk ledning av ett företag samt Tekniska normer och driftsförhållanden och trafiksäkerhet, betraktas som ett sammanhållet delprov I, och att fallstudieprovet betraktas som delprov II. Se figur 1 nedan.

Vad gäller bokning, genomförande av prov, antal provdelar och provtider sker ingen förändring.

För att delprov I eller delprov II ska tillgodoräknas i examensprovet krävs att provtagaren uppnått minst 50 procent av antal möjliga poäng för det aktuella delprovet. För delprov I innebär det minst 30 poäng, och för delprov II minst 24 poäng. För att nå godkänt på hela examensprovet är kravet minst 60 procent, vilket motsvarar 63 poäng.

En enkel beräkningsmall kan ställas upp enligt följande:
Delprov I, Juridik + Ekonomi + T/T  =  minst 30 poäng för tillgodoräknande (50%)
Delprov II, Fallstudier = minst 24 poäng för tillgodoräknande (50%)
Examensprov, Delprov I + Delprov II = minst 63 poäng (60%)

Delprov avlagda före den 4 december 2011 måste vara godkända för att få tillgodoräknas vid en rättning enligt tillståndsförordningen.

Reglerna ändras eftersom Sverige från och med den 4 december 2011 tillämpar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009 (Tillståndsförordningen). Denna förordning bestämmer bland annat kunskapskrav, examensprovets utformning samt vad som krävs för godkänt examensprov. Förändringarna rör inte taxi.

Här hittar Ni de tre förordningarna som ingår i vägtransportpaketet:

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG (trafiktillstånds-förordningen)

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för godstransporter på väg.

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006.

Informationen kommer från Transportstyrelsen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB