Prövningen av miljöfarliga verksamheter koncentreras till tolv länsstyrelser

5 december, 2011

Regeringen har beslutat om en ny förordning om miljöprövningsdelegationer. Förordningen innebär att tillståndsprövningen av miljöfarliga s.k. B-verksamheter koncentreras till miljöprövningsdelegationer vid tolv länsstyrelser.

Syftet med koncentrationen är att skapa förutsättningar för en mer kvalificerad och effektiv prövning.

Koncentration sker till Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands, Kalmar, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Dalarnas, Örebro, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Den nya förordningen om miljöprövningsdelegationer syftar till att tydliggöra miljöprövningsdelegationens roll och ansvar samt att öka förutsättningarna för en effektiv prövning.

Regeringen gjorde 2010 i propositionen Mark- och miljödomstolar bedömningen att tillståndsprövningen av B-verksamheter borde koncentreras. Enligt regeringen skulle ett större ärendeunderlag ge förutsättningar för en mer kvalificerad och effektiv prövning samt skapa bättre förutsättningar för en enhetlig rättstillämpning.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2012. De länsstyrelserna till vilka koncentration sker ska både under 2012 och 2013 redovisa sina handläggningstider i tillståndsärenden och också rapportera vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma en kvalificerad och effektiv prövning av B-verksamheter.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB