Sammanfattning över lagändringar vid årsskiftet 2011/2012

21 december, 2011

Som många av Er har märkt så har det skett många lagändringar den sista tiden, många av dessa träder ikraft den första januari. Regeringskansliet har tagit fram en sammanställning på cirka 50 sidor där de viktigaste ändringarna behandlas. Observera att alla lagändringar inte kommenteras i Regeringskansliets publikation.

Ni finner Regeringskansliets publikation här.

Några ändringar på miljöområdet är:

Nedsatt förmånsvärde för vissa miljöbilar
Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs till och med år 2013 för bilar som är utrustade med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol. Förlängningen innebär att förmånsvärdet för dessa bilar sätts ned till 60% av förmånsvärdet för motsvarande konventionella bil, dock maximalt med 16 000 kr.

Förordningsändringar om kvicksilver
I Sverige gäller ett generellt förbud mot kvicksilver. Förbudet innebär att kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden, användas i eller yrkesmässigt föras ut från Sverige. Förbudet har dock några undantag som bl.a. beror på hur EU-regleringen ser ut.

I en dom från EU-domstolen den 19 november 2009 fastställdes att direktivet om medicintekniska produkter inte tillåter en nationell lagstiftning som förbjuder att man till andra länder i EU eller EES yrkesmässigt för ut amalgam med kvicksilver för dentalt bruk. Den svenska förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter har anpassats till detta.

I EU:s förordning om kemikalieregistrering, Reach, (bilaga XVII), har det tillkommit ytterligare en punkt som rör kvicksilver i bl.a. febertermometrar, barometrar och blodtrycksmätare. Den svenska förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter har anpassats till ändringarna.

Möjligheten att använda och släppa ut kvicksilver på marknaden för kloralkaliproduktion förlängs med två år till utgången av 2015.

Ändringar i reglerna om handel med utsläppsrätter
Nya regler om handeln med utsläppsrätter träder i kraft den 1 januari 2012. Lagändringarna motiveras i huvudsak av EU:s nya förordning om registrering av utsläppsrätter. Den innebär att de nationella utsläppsregistren ersätts av ett nytt unionsregister på EU-nivå.

Lagändringarna innebär vidare att reglerna kring rapportering av flygutsläpp blir tydligare och omfattar inte bara EU-länder utan samtliga länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det blir också tydligare att det är endast sådana utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten som är tillståndspliktiga enligt lagen om handel med utsläppsrätter som inte får omfattas av andra villkor för att begränsa utsläppen. Syftet är att utsläppen inte ska ingå i två system för begränsningar samtidigt.

Informationen kommer från Regeringskansliet.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB