Den nya skatteförfarandelagen

25 januari, 2012

Riksdagen har antagit propositionen om skatteförfarandelagen. Den nya lagen ersätter bl.a. taxeringslagen, skattebetalningslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Skatteförfarandelagen innehåller bl.a. nyheter gällande F-skattesystemet, sista dagen för inlämnande av deklarationen för företag och tidpunkten när företag med brutet räkenskapsår senast ska betala sin preliminärskatt. Lagen träder i kraft den 1 januari 2012.

Beskattningsår
I och med den nya lagen införs fyra nya beskattningsår.
1 januari – 31 december
1 maj – 30 april
1 juli – 30 juni
1 september – 31 augusti

De företag som inte har ett räkenskapsår som överensstämmer med något av beskattningsåren kommer vid tillämpningen av skatteförfarandelagen att anses ha det beskattningsår som slutar närmast efter det egna räkenskapsåret. Företagets beskattningsår kommer att styra sista dagen för inlämnande av deklarationen, vilken betalningsperiod som ska gälla för preliminärskatt, när slutskattebeskedet kommer och när den slutliga skatten senast ska vara betald.

Sista dagen för inlämnande av deklarationen
Sista dagen för inlämnande av deklarationen kommer i princip att infalla sex månader efter beskattningsårets utgång. Det enda undantaget blir för företag som har beskattningsår som slutar den 30 juni. Sista dagen för inlämnande av deklarationen för dessa företag blir den 15 december. Det kommer att bli svårare att få anstånd med att lämna in deklarationen och det s.k. byråanståndet för företag som upprättar ett stort antal deklarationer avskaffas helt.

Den 2 maj 2013 är den sista gången som alla fysiska och juridiska personer har en gemensam deklarationstidpunkt. För beskattningsår som påbörjas efter den 1 februari 2012 ska inkomstdeklarationen lämnas enligt skatteförfarandelagen, dvs. senast sex månader efter beskattningsårets utgång. Första gången företag ska lämna inkomstdeklaration enligt skatteförfarandelagen är alltså (senast) den 1 november 2013.

Preliminärskatt
Preliminärskattesystemet förändras så att företag hädanefter ska betala preliminärskatten knutet till vilket beskattningsår som gäller för företaget. Preliminärskatten ska börja betalas i den andra månaden av beskattningsåret, vilket innebär en förändring för företag med brutet räkenskapsår.

För företag med brutet räkenskapsår börjar reglerna tillämpas från och med det beskattningsår som börjar under år 2012, dvs. från och med beskattningsår som påbörjas den 1 maj 2012.

F-skatt
F-skatt är en ”företagarskatt” som betalas av den som har överskott av näringsverksamhet, oavsett företagsform.  Den som har F-skatt betalar själv sin preliminära skatt och eventuella socialavgifter. Hur stor F-skatt som ska betalas räknas ut av Skatteverket med ledning av preliminära inkomstuppgifter som du lämnar i skatte- och avgiftsanmälan.
 
A-skatt
För anställningar och för den som inte registrerats för F-skatt gäller istället A-skatt. A-skattsedeln har också slopats och man får numera istället ett Beslut om A-skatt.
 
Godkännande för F-skatt
Ett godkännande för F-skatt (tidigare F-skattsedel) får endast fysiska och juridiska personer som bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet. Godkännandet är inte begränsat till ett visst beskattningsår, utan gäller tills det återkallas.
 
Godkännandet för F-skatt har samma funktion som den tidigare F-skattsedeln/F-skattebeviset, dvs för den som anlitar någon för ett uppdrag som inte är en anställning, innebär godkännandet för F-skatt att ingen preliminärskatt eller socialavgifter behöver redovisas.
 
Den som 31 december 2011 hade en F-skattsedel anses från den 1 januari 2012 automatiskt vara godkänd för F-skatt.
 
Någon F-skattsedel för 2012 är alltså inte tänkt att utfärdas. Om du vill ha ett dokument som visar godkännandet kan du vända dig till Skatteverket för att få ett registerutdrag. Skatteverket kommer också så snart som möjligt att ta fram internettjänster för detta, så att du kommer åt uppgifter via e-legitimation.
 
Text på fakturor, anbudshandlingar m.m.
Det finns inget uttalat krav på en skriftlig hänvisning om att företaget har ett godkännande för F-skatt utan det räcker att uppdragsgivaren känner till detta. Men enligt reglerna är det tydligt uttalat att en skriftlig hänvisning om att företaget har ett godkännande för F-skatt får godtas, d.v.s. uppdragsgivaren får lita på den uppgiften såvida han inte känner till att uppgiften egentligen inte stämmer.
 
Se därför till att ändra på företagets fakturor, anbudshandlingar osv från den gamla hänvisningen till F-skattsedel/F-skattebevis. Du kan t.ex. skriva Företaget har ett godkännande för F-skatt eller Godkänd för F-skatt eller något liknande.
 
Här finner Ni Prop. 2010/11:165

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB