Omarbetat direktiv om producentansvar på elektriska produkter, WEEE-direktivet

23 februari, 2012

Den 20 december 2011 enades man om ett nytt EU-direktiv för producentansvar för elektriska och elektroniska produkter. Överenskommelsen gjordes mellan Rådet och EU-Parlamentet.

Det nya direktivet ska vara införlivat i svensk lagstiftning senast 18 månader efter att direktivet formellt antagits, vilket väntas ske i sommar. Vissa av reglerna kommer att införas i etapper.

Producentansvar på nationell eller EU-nivå?
EU-Parlamentet har framfört att producentansvaret ska ligga på EU-nivå eftersom möjligheten till fri rörlighet inom EU kan minska annars. Tydliga praktiska problem med olikheter i nationell lagstiftning och möjligheter till kontroll av lagefterlevnad gjorde att rådet och parlamentet ändå bestämde sig för att ha kvar ett nationellt producentansvar.

Hur ska man ställa krav på insamlingsnivå av el-avfall?
I dagens lagstiftning finns krav på att man årligen ska samla in 4 kg el-avfall per person. Detta system anses förlegat eftersom det inte har någon koppling till hur mycket som säljs/produceras och hur mycket som samlas in.

Två alternativa lösningar har diskuterats under processen. Den insamlade mängden kan stå i proportion till den mängd produkter som sålts (Put on market) eller till hur mycket el-avfall som produceras (WEEE generated).

Det sistnämnda har fördelen att man ställer krav på insamling som andel av det el-avfall som produceras i samhället, det vill säga slängs. Det påverkas inte av konjunkturer eller teknikutveckling. Men de metoder som finns för att beräkna detta inte är tillräckligt utarbetade för att användas i ett direktiv. Lösningen blev att man börjar med att ställa krav som ”Put on market” men ger kommissionen i uppdrag att utreda om man kan tillämpa ”WEEE generated” i framtiden.

Hur många produktkategorier ska tillämpas?
I dagens lagstiftning finns tio produktkategorier. För att bättre anpassa lagstiftningen till hur insamlingen går till föreslogs fem nya kategorier. I slutet av processen tillkom det en sjätte kategori för små IT-produkter. De sex kategorierna är:
• Temperaturförändringsinstrument
• Skärmar, monitorer och utrustning som innehåller skärmar
• Lampor
• Stor utrustning
• Liten utrustning
• Liten IT-utrustning

Närmare beskrivning av kategorierna finns i Annex 3 och 4 i överenskommelsen.

Alla produkter eller exempellista?
I dagens direktiv finns en lista med 10 kategorier. Alla produkter som omfattas av producentansvaret finns beskrivet i någon av dessa kategorier.

I den nya överenskommelsen finns istället en exempellista med sådana produkter som kan placeras i de olika kategorierna, men det är ingen uttömmande lista. Vi går alltså från sluten till öppen omfattning. Det innebär att även om en produkt inte nämns kan den omfattas av producentansvaret.

Distansförsäljning
Distansförsäljning ökar allt mer i dagens samhälle. Det är till exempel vanligt att beställa saker på internet. Hur kan man som nationell tillsynsmyndighet ställa krav på att företag i andra länder tar sitt producentansvar? Lösningen i direktivet blev att företag som säljer i flera länder måste peka ut en auktoriserad representant i varje land de inte själva är etablerade i. Den auktoriserade representanten ska fullgöra producentens skyldigheter kopplat till producentansvaret.

Här finner Ni överenskommelsen mellan rådet och parlamentet

Här finner Ni rådstexten

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.