Förslag till ändrade regler för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter

6 mars, 2012

Bestämmelserna om tillstånd för yrkesmässig överlåtelse fick sin nuvarande utformning år 1986 då lagen om kemiska produkter började gälla. Sedan dess har den rättsliga regleringen på kemikalieområdet utvecklats.

Reglerna har blivit mer omfattande och i många avseenden mer komplexa. Bestämmelser som tidigare återfanns i svenska föreskrifter har nu tagits in i EU-förordningar. Det har också tillkommit nya regler. Den största förändringen på senare år står ikraftträdandet av Reach-förordningen för. Reach-förordningen inkorporerar tidigare gällande regler om säkerhetsdatablad och begränsningar men innehåller också nya regler om registrering av kemikalier och tillståndsplikt.

Med anledning av bland annat ovanstående har Kemikalieinspektionen kommit med förslag på förändringar.

Den största förändringen är att Kemikalieinspektionen föreslår att tillståndsplikten för yrkesmässig försäljning tas bort och ersätts av anmälningsplikt och kunskapskrav. Förslaget innebär att den som säljer särskilt farliga kemiska produkter ska anmäla sin verksamhet till kommunen och utse en kemikalieansvarig som ska ha dokumenterad kunskap om riskerna med produkterna och om gällande regler.

KemI bedömer att sådana regler ger en högre skyddsnivå eftersom det bör leda till en generell kunskapshöjning. (Denna förändring skulle dock inte gälla sådana företag som bedriver verksamhet som klassas som miljöfarlig verksamhet och som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 9 kap. miljöbalken eller tillståndspliktiga enligt Sevesolagstiftningen och som omfattas av kraven i 7 a § förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll.)

Övriga förslag i korthet:
Tillståndsplikten blir kvar för privatpersoner som vill hantera särskilt farliga kemiska produkter. En privatperson kan få tillstånd att hantera en särskilt farlig kemisk produkt om han eller hon kan visa att produkten kan hanteras på ett säkert sätt och visa att det finns behov av produkten för ett konstnärligt, tekniskt, vetenskapligt eller liknande ändamål.
   
Starkt frätande produkter bör även i fortsättningen omfattas av de regler som gäller för försäljning av särskilt farliga kemiska produkter. Reglerna för frätande produkter skiljer sig åt beroende på om det gäller yrkesmässig eller privat användning. Vissa förändringar gentemot dagens regler föreslås även här.


Vilka kemiska produkter räknas som särskilt farliga?
Särskilt farliga kemiska produkter är sådana som kan vara dödliga vid förtäring, inandning eller hudkontakt, till exempel cyanväte och fluorvätesyra. Även produkter som i ett längre perspektiv är mycket farliga på så sätt att de kan orsaka cancer, ge ärftliga genetiska skador, fosterskador eller nedsatt fortplantningsförmåga eller andra allvarliga hälsoskador räknas som särskilt farliga. Starkt frätande produkter ingår också i gruppen.

Här finner Ni Kemikalieinspektionens rapport i sin helhet.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.