Miljöledningssystem är den främsta drivkraften för egenkontroll

5 mars, 2012

Verksamhetsutövarna tycker att miljöledningssystem och viljan att uppfylla lagkrav påverkar deras egenkontroll mer än tillsyn. Men samtidigt upplever de flesta att tillsynen över egenkontrollen är bra.

Alla som driver en verksamhet där det finns risk för påverkan på människor eller miljön ska enligt miljöbalken kontrollera verksamheten och arbeta förebyggande så att inga skador eller olägenheter uppstår. Tillsynsmyndigheterna, i del flesta fall kommunerna, ska granska egenkontrollen och bedöma om den är tillräcklig. Nu har Naturvårdsverket utvärderat vad verksamhetsutövarna tycker om egenkontrollen. Sammanlagt deltog 53 företag, bland annat tillverkningsföretag, återvinningsstationer, bensinstationer, golfanläggningar och transportföretag.

Miljöledningssystemen har betydelse
Miljöledningssystemen är betydelsefulla för verksamhetsutövarens egenkontroll. De innebär stöd i form av rutiner och system. Ett miljöledningssystem ses som en signal till marknaden om att företaget är konkurrenskraftigt. De tillfrågade företagen ansåg att lagefterlevnad, att allmänt minska miljöpåverkan samt kraven i miljöledningssystemen påverkar arbetet med egenkontroll i högre utsträckning än tillsyn.

Utvärderingens slutsatser är att ökad differentiering av tillsynen bör övervägas så att resurserna läggs på dem med sämst egenkontroll eller de verksamhetsutövare som inte är certifierade enligt något miljöledningssystem.

Här finner Ni rapporten i sin helhet.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.