Nya föreskrifter om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18

20 mars, 2012

I de nya föreskrifterna Hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18, har 28 ämnen har behandlats och fått nya eller omprövade gränsvärden. Stora förändringar har gjorts . Föreskriften har renodlats och handlar nu bara om gränsvärden och hur man mäter dem. Alla bedömningar och tillstånd är flyttade till den nya föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker.

De nya reglerna börjar med ett undantag att gälla den 1 juli 2012. Gränsvärdet för bisfenol A får ett vägledande gränsvärde som gäller från och med den 18 december 2011.

• Litium och litiumföreningar, klorbensen, nikotin, penicilliner samt tenn är nya ämnen som får gränsvärden.

• Bly, toluen, trietanolamin och xylen har setts över men får behålla sina gränsvärden.

• Ammoniak, antimon, cyanider och cyanväte, formaldehyd, glutaraldehyd, kobolt och oorganiska föreningar, lacknafta, pentylacetater, radon, styren, svavelsyra, har fått sänkta gränsvärden.

• Styren, toluen, koldisulfid, bly, kvicksilver och kolmonoxid har fått beteckningen B. B står för att samtidig exponering nära aktuellt gränsvärde för ämnet och buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets föreskrift om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.