Nya regler för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK

12 mars, 2012

Boverket har beslutat om nya allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. De gäller från den 1 mars 2012. Samtidigt ges en tredje utgåva av regelsamlingen ut.

Skälet till att Boverket ger ut nya allmänna råd är att förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem har upphört att gälla och ersatts av regler i 5 kap. plan- och byggförordningen (2011:338). Det handlar inte om ändringar i sak, utan innehållet i de tidigare allmänna råden (2008:2) är uppdaterade med korrekta hänvisningar till lagen, förordningen och föreskriften.

Förändringar i lag och förordning
Den 2 maj 2011 upphörde bland annat lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. och förordningen (1991:1273) om funktionskontroll av ventilationssystem att gälla. Motsvarande regler om funktionskontroll av ventilationssystem finns numera i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 5 kap. plan- och byggförordningen (2011:338).

Enligt den nya plan- och bygglagen ska en funktionskontrollant från och med den 2 maj 2011 alltid vara certifierad. Det finns inte någon övergångsbestämmelse i lagen som gör det möjligt för personer som saknar certifiering att arbeta som funktionskontrollant. Funktionskontrollanter kan alltså inte längre godkännas av kommunen för viss kontroll.

Nya allmänna råd
Boverket ger ut både föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. Boverket gav den 2 maj 2011 ut nya föreskrifter med tillhörande allmänna råd om funktionskontroll (BFS 2011:16, OVK 1) som anpassats till de överordnade reglerna i den nya lagen och förordningen. Samtliga föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem finns samlade i serien OVK i Boverkets författningssamling (BFS).

Boverket har uppmärksammat att ett allmänt råd om undantag från funktionskontroll som avser ett råd till 2 § i Boverkets föreskrifter har funnits bland tidigare gällande allmänna råd (2008:2). Därför placeras detta allmänna råd i stället i BFS 2011:16 genom ändringsförfattning BFS 2012:6, OVK 2. Det är den enda justering som gjorts genom OVK 2 och är en ren flytt av det allmänna rådet.

Boverkets övriga allmänna råd till 5 kap. plan- och byggförordningen vad gäller funktionskontroll av ventilationssystem finns nu samlade i en ny BFS (BFS 2012:7) med namnet OVKAR 1. Dessa allmänna råd ersätter Boverkets allmänna råd (2008:2) om funktionskontroll av ventilationssystem. De frågor och svar om OVK som tidigare ingick i det allmänna rådet är justerade och flyttade till läsanvisningen i regelsamlingen.

Boverket har inte ändrat reglerna i sak. Det handlar i stället om språkliga justeringar till följd av motsvarande förändringar i nya plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Ny regelsamling
För att öka kunskapen kring regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem ger Boverket ut en ny regelsamling. ”Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2012” finner Ni nedan.

Regelsamlingen innehåller tre delar:
Läsanvisningar till regler om OVK samt frågor och svar om OVK
Regler från Boverket (föreskrifter och allmänna råd)
Utdrag ur plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen

Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, 2012

Boverkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR 1overkets allmänna råd (2012:7) om funktionskontroll av ventilationssystem, OVKAR 1

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 1

Boverkets föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (2012:6) om funktionskontroll av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter, OVK 2

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.