Ny ADR-S och RID-S på remiss

28 maj, 2012

Nu är förslag på ändrade föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR-S) och på järnväg (RID-S) ute på remiss till och med den 31 augusti 2012. Reglerna beräknas träda i kraft den 1 januari 2013.

Bilagorna A och B i ADR-S innehåller en direkt översättning av ADR (FN:s utgåva) vilken gäller för internationell transport av farligt gods på väg, medan bilaga 1 i RID-S innehåller en direkt översättning av RID (OTIF:s utgåva) som gäller för internationell transport av farligt gods på järnväg. Bilagorna utgörs av internationellt överenskomna bestämmelser, vilka Sverige enligt direktiv 2008/68/EG måste tillämpa även för sina nationella transporter. Därför kan endast språkliga synpunkter på ändringarna i dessa bilagor beaktas (se ytterligare information om detta i konsekvensutredningen).
 
Bilaga S innehåller särbestämmelser för transporter inom Sverige. Dessa särbestämmelser ändrar eller kompletterar bilagorna A och B i ADR-S respektive bilaga 1 i RID-S.
 
Texterna i förslagen till föreskrifter kan komma att ändras något efter remissgenomförande, eftersom FN och OTIF kan komma att publicera kompletterande texter och ändringar till föreskrifterna.

Här finner Ni en konsekvensutredning ADR-S och RID-S från MSB

Här finner Ni ADR-S med markerade ändringar


Här finner Ni RID-S med markerade ändringar

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.