Nya regler avseende kemikalier, AFS 2011:19

24 maj, 2012

Den 1/7 2012 träder arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2011:19, ikraft. Vi har behandlat ändringarna på MKL-möten och i tidigare nyhetsbrev. Då vi får mycket frågor om kommande regelverk har vi valt att förtydliga kraven i detta nyhetsbrev. Hör gärna av Er om Ni behöver mallar för t.ex. kemikalieetiketter eller riskbedömning.

Den nya föreskriften innehåller bland annat krav på:
1. Riskbedömning av kemikalier
2. Hanteringsinstruktion av vissa farliga ämnen
3. Utbildningskrav för hantering av vissa ämnen
4. Krav på mätning av hygieniska gränsvärden för de ämnen som omfattas av den föreskriften
5. Skriftlig utredning av samtlig hantering av CMR-ämnen
6. Förbud och tillståndskrav avseende hantering av vissa ämnen

Riskbedömning
Riskbedömningen av kemikalier kan göras i ett separat dokument eller direkt i kemikalieförteckningen. Riskbedömningen ska göras produktvis och innehålla:
1. typ av farlighet,
2. på vilken plats den förvaras och annars förekommer,
3. om hygieniskt gränsvärde finns och
4. vilka andra särskilda regler som kan gälla för riskkällan.

De risker som finns bedömda för produkter finns att hämta i säkerhetsdatabladet under ”gällande bestämmelser” eller ”farliga egenskaper”. För att få en korrekt riskbedömning ska inte de ingående ämnenas riskfraser förväxlas med de som finns bedömda för produkten.

Genom det nya EU-direktivet CLP, kan det förekomma dubbelmärkning i säkerhetsdatablad. CLP använder sig av så kallade H-fraser.

Vilka åtgärder ska genomföras
De åtgärder som man kan genomföra för att minska risken för en viss produkt är t.ex. den skyddsutrustning som finns till varje kemisk produkt. Skyddsutrustning finns upptagen under ”begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder” i säkerhetsdatabladet. Viss skyddsutrustning är det lagkrav på att använda, men det kan även vara ett börkrav. I detta fall måste respektive företag se till hur kemikalier används och till vilken omfattning. Företaget har dessutom skyldighet att informera om skyddsutrustning och de risker som är kopplade till en viss kemisk produkt.

Arbetsplatser där det finns krav på användande av skyddsutrustning ska märkas upp i enlighet med AFS 2008:13.

Hanterings- och förvaringskrav ska även ses över vid riskbedömning, de kan hittas igen under ”hantering och förvaring” i säkerhetsdatabladet. Kombinationen av olika kemikalier kan ge oväntade reaktioner och vara en arbetsmiljörisk, det kan hittas under ”stabilitet och reaktivitet”.

Vissa kemiska produkter omfattas av ett krav på hanteringsinstruktion, som t.ex. arbete med härdplaster, cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska produkter.

Vissa kemiska produkter omfattas av ett utbildningskrav. Ett exempel på detta kan vara epoxi, isocyanater, akrylater. Detta ska även belysas i en riskbedömning, samt om det finns krav på medicinska kontroller.

En produkt som innehåller ett specifikt ämne kan även omfattas av föreskriften för hygieniska gränsvärden, detta återfinns under punkten ”begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder”. Denna produkt kan bli ett objekt för en eventuell luftmätning. Detta ska dock ställas i relation till i vilken omfattning som produkten används i verksamheten eller i vilken situation som den används, t.ex. vid fysisk ansträngning som ökar andhämtning. En luftmätning ska alltid finnas med i riskbedömningen om en sådan har utförts och protokoll ska bevaras i minst 5 år.

Särskilda krav för CMR-produkter
Produkter som klassificeras som cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande omfattas från och med 1 juli 2012 av särskilda krav. Dessa innebär att företaget måste göra en dokumenterad utredning om att det inte är teknisk möjligt att ersätta produkten med en som medför en mindre risk för ohälsa.

De produkter som är kopplade till de särskilda kraven har följande risk fraser eller H-fraser.
1. H350: Kan orsaka cancer.
2. H340: Kan orsaka genetiska defekter.
3. H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
4. R45: Kan ge cancer.
5. R46 Kan ge ärftliga genetiska skador.
6. R49: Kan ge cancer vid inandning.
7. R60: Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
8. R61: Kan ge fosterskador.

Förbud och tillståndskrav
I föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker finns det upptagna ämnen som inte får hanteras samt att ämnen som får hanteras efter tillstånd från arbetsmiljöverket. Varje enskild överträdelse mot kravet på tillstånd avseende hantering beivras med ett bötesbelopp om 50 000 kr. De ämnen som kräver tillstånd avseende hantering är:

Cancerframkallande ämnen                                                                     CAS-nr
p-Aminoazobensen                                                                                      60-09-3
Auramin (4,4’-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin))                              492-80-8
Bensalklorid                                                                                                 98-87-3
Bensotriklorid                                                                                              98-07-7
b-Butyrolakton                                                                                             3068-88-0
4,4�-Diamino-3,3�-diklor-difenylmetan (metylenbis(o-kloranilin))   101-14-4
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-diaminoanisol)                                     615-05-4
2,4-Diaminotoluen                                                                                       95-80-7
Dianisidin (3,3’-dimetoxibenzidin)                                                             119-90-4
Diazometan                                                                                                  334-88-3
1,2-Dibrometan (etyldibromid)                                                                   106-93-4
1,2:3,4-Diepoxibutan                                                                                  1464-53-5
Dietylsulfat                                                                                                  64-67-5
3,3’-Diklorbenzidin                                                                                     91-94-1
2,2’-Diklordietyleter                                                                                   111-44-4
2,2’-Diklorodietylsulfid (senapsgas)                                                          505-60-2
3,3’-Dimetylbenzidin (o-Tolidin)                                                               119-93-7
1,1-Dimetylhydrazin                                                                                   57-14-7
1,2-Dimetylhydrazin                                                                                   540-73-8
Dimetylsulfat                                                                                              77-78-1
Etylenimin                                                                                                  151-56-4
Etylmetansulfonat                                                                                       62-50-0
Fenyl-b-naftylamin                                                                                     135-88-6
Hydrazin                                                                                                     302-01-2
4,4�-Metylendianilin (4,4�-diaminodifenylmetan)                            101-77-9
Metylmetansulfonat                                                                                   66-27-3
Monometylhydrazin                                                                                   60-34-4
a-Naftylamin                                                                                              134-32-7
N-Nitrosodimetylamin                                                                               62-75-9
1,3-Propansulton                                                                                        1120-71-4
b-Propiolakton                                                                                            57-57-8
1,2-Propylenimin                                                                                        75-55-8
Tioacetamid                                                                                                62-55-5
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat                                                                     126-72-7
Uretan (etylkarbamat)                                                                                51-79-6

Sensibiliserande ämnen                                                                           CAS-nr
2,4-Diaminotoluen                                                                                     95-80-7
3,3’-diklorbenzidin                                                                                    91-94-1
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotioureadihydroklorid (PBA 1)             16111-27-6
Hexahydroftalsyraanhydrid*1                                                                   85-42-7
                                                                                                                   13149-00-3
                                                                                                                   14166-21-3
Metylhexahydroftalsyraanhydrid*1                                                          25550-51-0
                                                                                                                   19438-60-9
                                                                                                                   48122-14-1
                                                                                                                   57110-29-9
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid*1                                                           26590-20-5
                                                                                                                   11070-44-3
                                                                                                                   34090-76-1
                                                                                                                   1694-82-2
                                                                                                                   3425-89-6
                                                                                                                   5333-84-6
                                                                                                                   42498-58-8
Tetrahydroftalsyraanhydrid*1                                                                   85-43-8
                                                                                                                   935-79-5
Tetraklorftalsyraanhydrid*1                                                                      117-08-8

Reproduktionsstörande ämnen                                                              CAS-nr
Etylenglykolmonometyleter (2-Metoxietanol)*2                                      109-86-4
Etylenglykolmonometyleteracetat (2-Metoxietylacetat)*2                       110-49-6
Etylentiourea                                                                                              96-45-7

*1     Som riktvärde gäller att värdet 0,005 mg/m3 för den sammanlagda exponeringen för syraanhydrider under 15 minuter via inandning inte bör överskridas.
*2     Som riktvärde gäller att värdet 0,1 ppm för exponeringen via inandning som tidsvägt dagsmedelvärde inte bör överskridas.

Märkningen
Det finns idag två parallella gällande märkningar fram till 2015. De gällande är enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7, de orangea fyrkanterna, samt den nya för Europa gällande, CLP-förordningen, Classification, Labelling and Packiging of chemical products, piktogrammen. KIFS 2005:7 är det system som håller på att fasas ut.

Vilken information som ska framgå
Informationen på etiketten ska alltid vara på svenska, men det är tillåtet att använda fler språk om så behövs. Texten skall alltid vara läsbar, och inte innehålla mer information än vad som krävs. Storleken på texten har rekommenderats till minst 1,8 mm, för att det ska betraktas som läsbart.

Klassificeringen enligt tillverkaren ska framgå tydligt på etiketten, d.v.s. piktogram eller farosymbol. Utifrån kärlets nominella volym bestäms storleken på piktogrammet eller farosymbolen samt den minsta storleken på etiketten enligt tabellen. För kärl mindre än 125 ml, finns möjligheten att göra en utvikningsetikett.

 

Kollits kapacitet Etikettensmått (mm) Piktogrammets mått (mm)
≤ 3 liter Om möjligt minst 52 x 74 Minst 10 x 10
>3 liter men ≤ 50 liter Minst 74 x 105 Minst 23 x 23
>50 liter men ≤ 500liter Minst 105 x 148 Minst 32 x 32
>500 liter Minst 148 x 210 Minst 46 x 46

 

Signalord är det ord som anges med piktogrammet,t.ex. brandfarligt, miljöfarligt, giftigt etc. Detta motsvarar denfarobeteckning som används enligt KIFS 2005:7.

De faroangivelser som finns i säkerhetsdatabladet, är de riskfraser ellerH-fraser som finns för produkten, dessa får inte förväxlas med de som finnsidentifierade för de ingående ämnena i sammansättningen, för att få en korrektbedömning av produkten.

Skyddsangivelser för produkten skall anges och återfinns antigen på originalförpackningensetikett eller säkerhetsdatabladet under punkt 15, gällande bestämmelser.

Innehållet i förpackningen skall anges. De som bidrar med klassificeringen avprodukten, t.ex. cancerogena, mutagen, reproduktionstoxiska, ämnen som gerupphov till frätskador, akut toxicitet eller sensibiliserande(allergiframkallande) skall alltid anges. För att minska antalet ämnen påetiketten bör max fyra anges om övriga ämnen inte bidrar till klassificeringenav produkten, dock kan flera än fyra bli aktuell om de förekommer i högakoncentrationer.

Leverantörens namn samt kontaktuppgifter ska framgå, samt kärlets nominellamängd.

Här finner Ni AFS 2011:19 Arbetsmiljöverkets föreskrifter omkemiska arbetsmiljörisker

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.