Trafikverkets nya säkerhetsregler för vägarbeten

22 maj, 2012

Trafikverket har tagit fram nya regler för säkerheten vid vägarbeten. De är bättre anpassade för upphandlingar än tidigare regler. Det innebär att alla krav på trafik- och skyddsanordningar ska kunna prissättas och ingå i anbud.

De nya reglerna leder till bättre konkurrensneutralitet och förhoppningsvis säkrare vägarbetsplatser eftersom utsikterna att det blir rätt från början ökar. De minskar också motivet att spara på säkerhetsåtgärder eftersom de ersätts enligt kontrakt.

Många motiv för nya regler
Säkerheten på vägarbetsplatserna behöver bli bättre. Det är de flesta överens om. Trafikverkets kontrollverksamhet av vägarbeten visar på stora brister, bland annat när det gäller tungt skydd och körledning.

Behovet av tydliga regler som är lätta att följa är stort. De nya reglerna leder till att bara det som gäller för varje vägobjekt kommer med i upphandlingskontrakt. Det blir då lättare att se vad som gäller, och det blir lättare att göra rätt från början.

Upphandlingskraven ska inte vara för detaljerade, utrymme måste finnas för innovationer och egna lösningar. Grundläggande säkerhetskrav måste dock alltid följas.

Utöver det ansvar som Trafikverket har som byggherre måste också det ansvar som man har som myndighet tillgodoses. Det gäller såväl trafiksäkerhet som framkomlighet.

Det finns olika lagar och förordningar som styr vägarbeten, både vad gäller säkerhet och krav på snabbt genomförande. Om kraven på säkert och snabbt genomförande inte kan kombineras, ska säkerheten alltid tillgodoses i första hand. Det gäller säkerheten för både personal på vägarbetsplatsen och trafikanterna på vägen.

Nya regler och krav
Det nya regelverket består av tre dokument:

Intern riktlinje
Riktlinjen anger hur och när de tekniska kraven ska tillämpas liksom hur man internt inom Trafikverket ska arbeta för att det som ska ingå i kontrakt verkligen kommer med i upphandlingen.

Tekniska krav
De tekniska kraven gäller för de utförare/entreprenörer som upphandlas. Kraven ska kodsättas enligt AMA-systemet (ett branschgemensamt upphandlingssystem) och resultera i att bara de koder (arbetsmoment) som är aktuella i respektive objekt ska omfattas av kontrakt. Bara det som gäller ska finnas med.

Tekniska Råd
Råden innehåller fakta, tekniska råd och information. Här beskrivs bland annat vilka formella krav som finns, benämningar som används och mycket förklaras och utvecklas. Råden blir ett komplement för både beställare och utförare.

Andra nyheter
Kravnivåerna i de nya kravdokumenten är i huvudsak oförändrade jämfört med tidigare. En del krav har förtydligats, och kanske i viss mån skärpts till en aning.

För varje vägarbete som upphandlas ska en fungerande trafiklösning föreslås som det ska finnas tillgänglig mark för. Lösningen ska framgå av förfrågningsunderlaget och ska kunna prissättas. Entreprenören är dock inte tvingad att göra precis så, han kan välja ett annat arbetssätt efter egen planering och kreativitet under förutsättning att alla kontraktskrav och författningar följs. Det ska också framgå av kontraktet om omledning ska utföras eller inte.

V3 – principen
Utmärkning med trafik- och skyddsanordningar ska göras enligt den så kallade V3-principen. Den står för:
• Varna trafikanterna
• Vägleda trafikanterna
• Värna vägarbetarna och oskyddade trafikanter.

Det är tre olika syften, var och ett måste uppnås. Utmärkningen ska göras med den bakomliggande tanken att trafikanterna ska få hjälp att göra rätt.

När trafikanterna närmar sig en vägarbetsplats ska de varnas så att de vet vad som väntar längre fram på vägen och hinner anpassa farten. Vid vägarbetet ska de vägledas på ett tydligt och säkert sätt förbi arbetsplatsen. När trafiken passerar vägarbetsplatsen ska vägarbetarna värnas, skyddas, så att vägarbetet kan genomföras säkert. Vid passagen av arbetsplatsen är också trafiksäkerheten lika viktig att beakta som säkerheten för vägarbetarna, såväl för fordonsburna som för oskyddade trafikanter.

Beslut – TRVK Arbete på väg

Beslut – TRVR Arbete på väg

Riktlinje – Arbete på väg

TRVK Arbete på väg

TRVR Arbete på väg

Informationen kommer från Trafikverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.