Inspektioner ska minska skador av damm på byggarbetsplatser

4 juni, 2012

Arbetsmiljöverket har påbörjat ett flerårigt tillsynsprojekt inom byggbranschen i Östergötland och Sörmland för att få bukt med de hälsorisker som byggdamm utgör. Exponering för skadliga dammpartiklar kan ge upphov till KOL, silikos (stendammslunga) och olika typer av cancer.

Byggföretagen och de anställda behöver stöd i form av mer kunskaper för att minimera riskerna att andas in eller komma i kontakt med olika sorters damm som finns på en byggarbetsplats. Hanterings- och skyddsföreskrifter ska finnas så att man kan utföra de dammande arbetsmomenten säkert. Man ska känna till och faktiskt använda sig av säkra arbetsmetoder och den typ av personlig skyddsutrustning som de riskabla arbetsmomenten kräver.

Arbetet genomförs i två steg. Först kommer ett 60-tal byggföretag att besökas på sina respektive kontor. Arbetsgivarna kommer här att få redogöra för hur man i sin planering av olika bygguppdrag förebygger att arbetstagare utsätts för damm. Krav på kunskaper, rutiner, utrustning, metoder och skyddsföreskrifter kan komma att ställas.

När inspektionerna i steg ett är avklarade, besöker Arbetsmiljöverket byggarbetsplatserna. Detta för att kontrollera att praktik stämmer överens med teori, det vill säga att byggföretagen faktiskt jobbar i enlighet med sina skydds- och hanteringsföreskrifter. Dessa ska skrivas i den arbetsmiljöplan, som ska finnas – och följas – på alla byggarbetsplatser.

I föreskrifterna om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2011:18, finns de ämnen som har gränsvärden upptagna i bokstavsordning. För ämnen som inte alls får hanteras finns en lista, A-listan. För ämnen som får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket finns en B-lista.

Föreskrifterna gäller all verksamhet där luftföroreningar kan finnas i form av damm rök, dimma, gas eller ånga. Föreskrifterna gäller även vissa ämnen även om de inte är i form av luftföroreningar. Reglerna gäller inte mikrobiologiska luftföroreningar.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets definitioner av damm.

Här finner Ni Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden, AFS 2011:18.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.