Tretton nya ämnen på kandidatförteckningen och uppdatering av användningsområden

25 juni, 2012

Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa har lagt till tretton nya ämnen på kandidatförteckningen över ämnen med särskilt farliga egenskaper.

De ämnen som har förts upp på listan är:
• [4-[4,4�-Bis(dimetylamino) benzhydryli-den]cyklo-hexa-2,5-dien-1-yliden]dimetyl-ammoniumklorid, C.I. Basic Violet 3, CAS-nr: 548-62-9
• 4,4�-Bis(dimetylamino) benzofenon, Michlers keton, CAS-nr:90-94-8
• 4,4�-Bis(dimetylamino) difenylmetan, Michlers bas, CAS-nr:101-61-1
• α,α-Bis[4-(dimety-lamino)fenyl]-4 feny-lamino)naftalen-1-metanol, C.I. Solvent Blue 4, CAS-nr: 6786-83-0
• 4,4�-Bis(dimetylamino)-4��-(metylamino) benzenmetanol, CAS-nr:561-41-1
• 1,2,-Bis(2-metoxietoxi)etan (TEGDME), CAS-nr: 112-49-2
• Blymetansulfonat, CAS-nr: 17570-76-2
• Bortrioxid, CAS-nr:1303-86-2
• 1,2- dimetoxietan (EGDME), CAS-nr: 110-71-4
• [4-[[4-Fenylamino-4-(dimety lamino)fenyl]metylen]cyklohexa-2,5-dien-1-yliden] dimetylammonium klorid, C.I. Basic Blue 26, CAS-nr: 2580-56-5
• Formamid, CAS-nt:75-12-7
• 1,3,5-Tris(oxiranylmetyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion TGIC Triglycidy-lisocyanurat, CAS-nr: 2451-62-9
• 1,3,5-Tris[(2R)-oxiranylmetyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion β-TGIC β-Triglycidyliso-cyanurat, CAS-nr: 59653-74-6

Läs mer om hur dessa ämnen används i KemI:s sammanställning över ämnen på kandidatförteckningen.


Vad är kandidatlistan?
Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen har särskilt farliga egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. De kan till exempel vara cancerframkallande, hormonstörande, svårnedbrytbara, skada fortplantningsförmågan eller påverka arvsmassan. Vad innebär det att ett ämne finns upptaget på kandidatförteckningen?

När ett ämne har tagits upp i kandidatförteckningen får det konsekvenser för ämnet både på kort och på lång sikt. Det ställs krav på information, anmälan och tillstånd.

Här finner Ni mer information om kandidatförteckningen.

Informationen kommer från Kemikalieinspektionen. och Echa

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.