Ny biocidförordning i EU – de nya reglerna ska tillämpas från den 1 september 2013

6 juli, 2012

Biocidprodukter är sådana produkter som används för att skydda människor, husdjur och annan egendom mot skada från skadedjur eller mikroorganismer. De används i första hand inom industrin men också i hushållet. Några exempel är båtbottenfärg, träskyddsmedel, råttmedel och insektsmedel. Även konserveringsmedel, antibakteriella medel och desinfektionsmedel är biocider.

Beslutet om ny förordning togs av det Europeiska parlamentet i januari 2012 och rådet fattade beslut i maj. Den 27 juni 2012 publicerades förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

Den nya biocidförordningen ska tillämpas i EU från och med den 1 september 2013. Den ersätter det nuvarande biociddirektivet. Den nya förordningen ska tillämpas direkt i alla EU-länder och behöver inte införlivas i ländernas nationella lagstiftning.

Nyheter
Förordningen innehåller flera nyheter jämfört med dagens regler. Några exempel på detta är:

• Regler om biocider i varor. Det har inte funnits regler om biocider i varor tidigare. Varor får bara innehålla biocider med verksamma ämnen som är godkända för den produkttypen och för den användningen. Varor som innehåller biocider måste dessutom märkas. Varor är till exempel kläder, elektronik och byggmaterial.

• Uteslutningskriterier och substitution både på ämnesnivå och på produktnivå. Med uteslutningskriterier menas att vissa ämnen med vissa egenskaper som huvudregel (det finns undantag) inte ska godkännas som verksamma ämnen. Ämnen med vissa farliga egenskaper ska enligt förordningen ersättas om det är möjligt, detta kallas för substitution. Dessa ämnen kan godkännas för kortare tider, men avsikten är att ämnen med farliga egenskaper ska ersättas av mindre farliga ämnen eller andra metoder.

• Förenklat förfarande. Biocidprodukter som innehåller vissa mindre farliga ämnen (som finns listade i en bilaga till den nya förordningen) kan godkännas genom ett förenklat förfarande om de uppfyller vissa begränsade villkor. Det behövs bara ett godkännande i hela EU.

• Unionsgodkännande. Den som vill sätta ut en biocidprodukt på marknaden i EU kan välja att ansöka om ett unionsgodkännande, som gäller i hela EU, om produkten kan förväntas få liknande användningsvillkor i hela EU. För andra produkter kommer det att liksom idag krävas ett godkännande i varje land.

• Nano. Förordningen innehåller en definition av vad nanomaterial är och regler om hur produkter ska märkas.

• Echa. Den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa får en central roll när det gäller biocider och tar över flera praktiska uppgifter från Europeiska kommissionen, bland annat gällande översynsprogrammet av verksamma ämnen och databasen över alla biocidprodukter i EU.

Här kan Ni läsa mer om biocidprodukter.

Här finner Ni den nya förordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter

Informationen kommer från Echa och Kemikalieinspektionen.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.