Förslag om att upphäva SÄIFS 1996:3 från 15 oktober 2012

1 augusti, 2012

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har lämnat in en remiss om att upphäva Sprängämnesinspektionens föreskrifter SÄIFS 1996:3 om förbudsanslag och varningsanslag samt märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga och explosiva varor.

SÄIFS 1996:3 ställer krav på varnings- och förbudsskyltar vid yrkesmässig hantering av brandfarliga varor, samt krav på rörledningsmärkning vid yrkesmässig hantering av dessa varor. Trots titeln innehåller SÄIFS 1996:3 inga bestämmelser för explosiva varor.
 
Från den 1 juli föreskriver Arbetsmiljöverket i AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker även om rörledningsmärkning för brandfarliga varor, vilket gör att SÄIFS 1996:3 behöver revideras. AFS 2011:19 föreskriver samma sak som SÄIFS 1996:3 vad gäller rörledningsmärkning, förutom att märkning enligt standarden SS 741 är en stark rekommendation (allmänt råd) i AFS 2011:19 medan det är ett krav i SÄIFS 1996:3.
 
En analys har visat att Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2008:13 om skyltar och signaler tillsammans med bestämmelserna i AFS 2011:19 täcker de flesta situationer där SÄIFS 1996:3 kräver varnings- och förbudsskyltar, om än inte lika explicit och tydligt. Eventuella förtydliganden av kraven på skyltar för brandfarlig vara bedöms kunna ske i MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av olika brandfarliga varor, samt i handböcker och annat informationsmaterial från MSB. Något behov av nya separata föreskrifter om varnings- och förbudsskyltar bedöms inte finnas.
 
MSB föreslår därför att SÄIFS 1996:3 upphävs i sin helhet så snart som praktiskt möjligt, vilket är den 15 oktober 2012.

Nedan finner Ni ovan nämnda föreskrifter:

SÄIFS 1996:3

AFS 2011:19

AFS 2008:13

Här finner Ni en konsekvensutredning av upphävande av SÄIFS 1996:3.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.