Handbok avseende förorenad mark och efterbehandlingsansvar

5 augusti, 2012

Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om efterbehandlingsansvar. Handboken ger vägledning kring miljöbalkens bestämmelser om förorenade områden och för den praxis som har utvecklats på området.

I miljöbalkens tionde kapitel finns de bestämmelser som reglerar vem som är ansvarig för att utreda och efterbehandla områden som är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Enligt huvudregeln är det den som bedriver eller har bedrivit verksamhet eller har vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen, den s.k. verksamhetsutövaren, som är utrednings- och efterbehandlingsansvarig. Även en fastighetsägare kan bli ansvarig.

Denna vägledning är framtagen i syfte att beskriva miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden och att redogöra för den praxis som har utvecklats inom området. Vi vill med vägledningen tydliggöra ansvarsförhållandena för efterbehandling och skapa bättre förutsättningar för tillsynsmyndigheterna att utkräva det efterbehandlingsansvar som åligger verksamhetsutövare och fastighetsägare enligt miljöbalken.

Ni finner handboken i sin helhet här.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.