Vägledning, transportdokument 60 § avfallsförordningen

27 augusti, 2012

Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna har tagit fram en vägledning för tillämpning av de nya reglerna om transportdokument i 60 § avfallsförordningen (2011:927). Naturvårdsverket har granskat och godkänt denna text, dock är den inte på något sätt ett juridiskt bindande dokument utan ska ses som en generell vägledning.

Nedanstående text kommer från Avfall Sverige:

Utdrag från avfallsförordningen 2011:927:
60 § När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.

Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare.

Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska signatur.

Lydelsen ”lämnas till en ny innehavare för att transporteras” ska tolkas som att transportdokument ska upprättas när avfallet lämnas över från lämnaren till en transportör (mottagaren) för transport. Detta kan illustreras i följande exempel:

Exempel 1:
Färgtillverkaren lämnar sitt farliga avfall till en transportör för vidare transport till en avfallsanläggning. Ett transportdokument upprättas mellan färgtillverkaren och transportören. Om avfallsanläggningen i sin tur skickar iväg avfallet från färgtillverkaren vidare till slutbehandling, ska ett transportdokument upprättas mellan avfallsanläggningen och transportören. Det betyder att slutmottagaren aldrig är inblandad i upprättande av transportdokument. Dokumentation över avfallshanteringen i form av anteckningar sker hos färgtillverkaren enligt 55 § (yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer), hos transportörerna enligt 57 §, hos den första avfallsanläggningen enligt 56 § (insamlare av farligt avfall) och hos slutmottagaren enligt 54 § avfallsförordningen (den som bedriver verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt FMH).

Exempel 2:
En servicefirma som byter oljefilter i andras arbetsfordon har tillstånd till yrkesmässig transport av avfall enligt 36 § avfallsförordningen. Eftersom avfallet uppkommer i innehavaren av arbetsfordonets verksamhet så lämnas avfallet till ny innehavare för transport när servicefirman tar hand om avfallet. Ett transportdokument ska därför upprättas där innehavaren av arbetsfordonet är lämnare och servicefirma mottagare. Servicefirman har även en skyldighet att kontrollera att avfallsanläggningen har gjort den anmälan eller har det tillstånd som behövs (enligt 53 §) samt upprätta anteckningar enligt 56 och 57 § § avfallsförordningen (insamlare och transportör).

Exempel 3:
Vaktmästare till ett företag åker till en återvinningscentral för att lämna några uttjänta datorer och lysrör. Företaget (som inte transporterar så mycket avfall att mängdgränserna i 36 § överträds) har anmält den egna transporten enligt 42 § avfallsförordningen. Eftersom företaget sköter transporten själv och inte lämnar avfallet till en ny innehavare för att transporteras, ska inte 60 § tillämpas. Alltså ska återvinningscentralen inte hantera transportdokument från företag som själv transporterar sitt eget avfall. Däremot ska återvinningscentralen upprätta anteckningar enligt 54 § (om återvinningscentralen även bedriver en verksamhet med återvinning) och enligt 55 § om de är insamlare samt upprätta transportdokument inför borttransporten av el-avfall till en förbehandlingsanläggning om avfallet då lämnas till en ny innehavare för transport. Företaget är skyldigt att upprätta anteckningar enligt 55 § (yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer) samt har en skyldighet att kontrollera att återvinningscentralen har de tillstånd som behövs (53 §).

Exempel 4:
Innebörden av att ”lämnas till ny innehavare” betyder att ett företag kan transportera farligt avfall mellan sina egna anläggningar i Sverige (samma juridiska person) utan att upprätta transportdokument, eftersom avfallet inte byter innehavare. Dock kan tillstånd eller anmälan krävas för dessa transporter enligt 36 eller 42 §§.

Informationen kommer från Avfall Sverige.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.