Handbok om energihushållning

6 september, 2012

Boverket har tagit fram en handbok som ger svar och kommentarer på frågor om reglerna för energihushållning. Den riktar sig främst till kommuner, byggherrar och projektörer. Handboken tar upp områden som energi, effekt, DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur), värmeisolering, verifiering och standarder.

I byggnader används en stor del av energin för att värma eller kyla inomhusluften så att vi får ett rimligt inomhusklimat. För att uppfylla internationella och nationella mål för energianvändningen, har Boverket antagit regler som anger den nivå som måste uppfyllas för att hushålla med energi i byggnader. Reglerna för byggnader framgår av Boverkets byggregler (BBR) som är Sveriges precisering av de krav som ska uppfyllas.

I BBR ställs ett övergripande krav på energihushållning som innebär att en byggnad inte får använda mer än ett visst antal kilowattimmar per kvadratmeter och år. Därutöver finns mer detaljerade krav för värmeisolering, värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer, effektiv elanvändning och installation av mätsystem för uppföljning av byggnadens energianvändning.

Den 1 februari 2009 skärptes kraven på energihushållning i BBR för de byggnader som ska värmas med elvärme eller har komfortkyla som drivs med el. Den 1 januari 2012 skärptes kraven för övriga byggnader som har annat uppvärmningssätt än elvärme.

När BBR revideras får Boverket frågor om hur den nya texten ska tolkas och vad den betyder i praktiken. Denna handbok ger Boverkets kommentarer och svar på frågor om reglerna för energihushållning.

Här finner Ni handboken.

Här finner Ni Boverkets Byggregler, BBR.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.