Ökade kostnader för miljöskydd

19 september, 2012

Den svenska industrins kostnader för miljöskydd ökade med nästan 1,1 miljarder kronor år 2011 jämfört med året innan. Ökningen var nästan jämt fördelad mellan investeringar och löpande kostnader för miljöskydd. Totalt var industrins kostnader för miljöskydd nästan 12 miljarder förra året.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, reducerar eller eliminerar föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. Industrins kostnader för detta delas upp i investeringar och löpande kostnader.

Under 2011 uppgick investeringarna för miljöskydd till 5,0 miljarder kronor vilket är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Energi- och vattenförsörjningsbranschen är den bransch med högst miljöskyddsinvesteringar, drygt 1,7 miljarder kronor under 2011.

Under 2011 uppgick de löpande kostnaderna för miljöskydd till knappt 7,0 miljarder vilket är en ökning med 9 procent. Högst löpande kostnader har energi- och vattenförsörjningsbranschen, knappt 1,3 miljarder kronor.

Störst investeringar inom luftområdet
Drygt hälften av investeringarna på 5,0 miljarder kronor under 2011 gjordes inom luftområdet. Exempel på investeringar inom detta område är installation av filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen. Investeringar inom vattenområdet står för cirka en tredjedel av investeringarna medan avfallsinvesteringarna står för 4 procent.

Den största ökningen av de totala miljöskyddsinvesteringarna mellan år 2010 och 2011 skedde inom branschen för kemikalier, farmaceutiska basprodukter och läkemedel, vars investeringar ökade med 246 miljoner kronor.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2002-2011. Miljoner kronor

Definitioner och förklaringar
Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (t.ex. filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, t.ex. för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande Miljöskyddskostnader i industrin 2011 finner Ni här.

Informationen kommer från SCB.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.