Undermålig skyddsutrustning stoppas av Arbetsmiljöverket

9 september, 2012

Säljstopp av ett stort antal produkter, som inte uppfyller kraven. Det är resultatet av Arbetsmiljöverkets marknadskontroll av hörselskydd och olika typer av skyddshandskar, som säljs via nätet. Ett 60-tal företag berördes av granskningen.

Nedanstående produkter kontrollerades:
– Skyddshandskar mot kemikalier
– Svetshandskar
– Hörselskydd

Totalt granskades 470 handskar. Drygt 10 procent av dessa uppfyllde inte kraven. I flertalet fall har dessa nu utgått ur sortimentet.

Av cirka 650 kontrollerade hörselskydd har ett 50-tal produkter utgått.

Resultatet av den nu aktuella kontrollen, granskade varor och återförsäljare, finns i projektrapporten som Ni finner här.

Nedan finner Ni ett utdrag från Arbetsmiljöverkets hemsida om Vilka rättsliga följder en leverantör kan drabbas av om han inte följer reglerna.

Säljförbud
Arbetsmiljöverket kan förbjuda en leverantör att släppa ut en produkt på marknaden om den inte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och olycksfall. Detsamma gäller den som avlämnar en produkt för att tas i bruk eller den som ställer ut en produkt till försäljning. Ett sådant förbud är oftast förenat med vite.

Varningsinformation och produktåterkallelse
Om det finns särskild risk från arbetsmiljösynpunkt kan Arbetsmiljöverket ålägga en leverantör att lämna varningsinformation eller återkalla en produkt. Ett sådant föreläggande skall förenas med vite.

Varningsinformation skall lämnas av leverantören till dom som innehar produkten och ska lämnas på ett sådant sätt att den kan antas komma till de berördas kännedom, genom direkta meddelanden, annonser eller andra framställningar som näringsidkare använder vid marknadsföring.

En produktåterkallelse gäller alla exemplar av produkten. En produktåterkallelse kan utgöras av rättelse (att leverantören avhjälper det fel som skaderisken hänför sig till), utbyte (att leverantören tar tillbaka varan och levererar en annan, felfri vara av samma eller motsvarande slag) eller återgång (att leverantören tar tillbaka varan och lämnar ersättning för den).

Villkoren för varningsinformation och produktåterkallelse bestäms av Arbetsmiljöverket.

Åtalsanmälan
Brott mot regler om märkning eller annan produktinformation, provning och kontroll eller regler om tillstånd, godkännande eller annat bevis om överensstämmelse med gällande krav för tekniska anordningar är direkt straffsanktionerade och skall lämnas till åklagare för prövning.

Informationen kommer från Arbetsmiljöverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.