Utvärdering av miljöledningsarbetet på statliga myndigheter

21 september, 2012

Naturvårdsverket har gjort en utvärdering av miljöledningsarbetet på statliga myndigheter. Statliga myndigheter måste bedriva miljöledningsarbete enligt svensk lagstiftning.

Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter, Naturvårdsverkets årliga ranking av myndigheternas miljöledningsarbete och engagemang hos myndigheternas miljösamordnare har drivit på myndigheternas miljöledningsarbete i positiv riktning.

Miljöledningsarbetet har lett till att myndigheterna minskat sin miljöpåverkan, ökad personalens medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan och mer ordning och reda. Mycket tyder på att dessa effekter har uppnåtts till en relativt låg kostnad.

Utvärderingens resultat grundar sig på en enkät som skickades ut till 196 myndigheter. Svarsfrekvensen var 80 procent. Utöver enkäten gjordes även djupintervjuer på 19 myndigheter för att öka förståelsen för konsekvenserna, effekterna och drivkrafterna i miljöledningsarbetet.

Utvärderingen visar att de flesta myndigheter har en uttalad målsättning för sitt miljöledningsarbete. Mer än hälften har kopplat dessa mål till de nationella miljökvalitetsmålen, vilket till stora delar uppfyller regeringens målsättning. Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907), tidigare uppdrag att införa miljöledningssystem och engagemang hos ansvariga för miljöledningsarbetet betraktas som starka drivkrafter av myndigheterna. Naturvårdsverkets ranking (en del av Naturvårdsverkets årliga uppföljning av myndigheternas miljöledningsarbete) är en relativt liten insats som fått stor effekt och är en tydlig drivkraft i myndigheternas miljöledningsarbete. Även om både departementets och myndighetsledningens intresse för miljöledningsarbetet är starka drivkrafter visar enkätresultatet att intresset idag är svagt. Enkätresultaten visar också att få myndigheter anser att statliga myndigheter är ett föredöme genom sitt miljöledningsarbete, men intervjuerna pekar på att miljöledningsarbetet förbättrats successivt genom åren. Myndigheterna uppger att miljöledningsarbetet lett till minskad miljöpåverkan, ökad medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan och mer ordning och reda. Mycket tyder på att dessa effekter har uppnåtts till en relativt låg kostnad. Enkätresultaten jämfördes med resultat från en enkät som Naturvårdsverket lät göra 2003. Jämförelsen visar att fler myndigheter har certifierade miljöledningssystem idag jämfört med år 2003 och att fler överväger att certifiera sig. Jämförelsen visar också att myndigheterna arbetar med indirekt miljöpåverkan i betydligt större utsträckning än år 2003. Ökningen gäller alla aktiviteter som påverkar myndigheternas indirekta miljöpåverkan, men den största ökningen har skett för aktiviteter som kunskapsspridning och tillsyn.

Här finner Ni utredningen i sin helhet.

Informationen kommer från Naturvårdsverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.