Ändrade regler för hissar och vissa andra motordrivna anordningar

29 oktober, 2012

Från den 1 november 2012 gäller ändrade regler för befintliga hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Ändringarna består av lättnader och förtydliganden.

De berör bland annat alternativa lösningar vid ändringsåtgärder på motordrivna anordningar, räddningsutrymmen för servicepersonal i hisschakt, möjligheten att vid ändring av hissar göra följdåtgärder vid senare tillfälle och användningsförbud för hissar och vissa andra motordrivna anordningar.

Ni finner den nya föreskriften här.

Ändringarna i korthet
• Möjlighet till alternativ lösning vid ändringsåtgärd
Möjlighet att även kunna åberopa oskäliga kostnader på grund av den motordrivna anordningens förutsättningar, när mindre avsteg görs. Tidigare har det bara varit möjligt att hänvisa till byggnadens och fastighetens förutsättningar samt varsamhet om byggnaden. Ett skäl till ändringen är att reglerna bättre ska harmoniera med kraven i lag och förordning. (BFS 2012:11, 2 kapitlet, 2 §)
• Räddningsutrymmen för servicepersonal i hisschakt
Vissa lättnader kring kraven på förbättrade räddningsutrymmen för servicepersonal i hisschakt har gjorts. Denna åtgärd har införts i reglerna redan tidigare och är ett följdkrav när viss annan större ändring av hissen eller utbyte av väsentlig del av hissen görs. (BFS 2012:11, 2 kapitlet, 1 §)
• Möjlighet att vid ett hissmaskinhaveri kunna göra följdåtgärder vid senare tillfälle
Möjlighet att kunna göra följdåtgärderna i BFS 2012:11, 2 kapitlet, 1 § på hissar under en period av tre månader. Ett skäl till ändringen är att vid ett oplanerat byte av till exempel ett hiss- maskineri har det varit svårt att samtidigt göra de följdåtgärder som ett sådant byte föranleder. Detta ger fastighetsägaren en möjlighet att göra revisionsbesiktningen av de olika åtgärderna vid flera tillfällen.
• Användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar
Reglerna i 3 kapitlet i BFS 2012:11 om när hissar och andra motordrivna anordningar får användas, trots att de har vissa brister, har förenklats. Samtidigt har en hänvisning till kraven i 5 kapitlet, 12-15 §§, plan- och byggförordningen (2011:338), införts. Här anges förutsättningarna för att en hiss eller annan motordriven anordning får användas.

Uppgifter i byggnadsnämnders beslut om mindre avsteg
Besiktningsorganen har uppmärksammat Boverket på en del brister i beslut som olika byggnadsnämnder har utfärdat. Besluten har i första hand gällt mindre avsteg enligt BFS 2012:11, 2 kapitlet, 2 §, men även andra beslut har varit aktuella. För att underlätta besiktningsorganens hantering av dessa beslut i samband med organens besiktningar vill vi peka på några uppgifter som är särskilt viktiga att ha med i besluten.
• Det bör framgå med vilket stöd i plan- och bygglagen och dess förordning som en byggnadsnämnd utfärdar sitt beslut. Exempelvis när man medger ett mindre avsteg från de normala kraven vid väsentlig ändring av hiss med stöd av plan- och byggförordningen (2011:338), 6 kapitlet, 5 §, punkten 3.
• Det bör entydigt anges vilken eller vilka enskilda motordrivna anordningar beslutet avser. Exempelvis behövs uppgifter som gör att det går att identifiera aktuell hiss eller annan motordriven anordning.

I beslutet bör byggnadsnämnden upplysa om att man inte har tagit ställning till eventuellt presenterade tekniska lösningar. Dessa bedöms av besiktningsorganet vid revisionsbesiktning av åtgärden (BFS 2012:11, 3 kapitlet, 25-27 §§).

Sanktioner vid felaktig användning
Krav för att få använda en motordriven anordning finns, som tidigare nämnts, i 5 kap. 12-15 §§ plan- och byggförordningen (2011:338). Bland annat får den bara användas om den uppfyller kraven på skydd för säkerhet och hälsa. En motordriven anordning, som ska kontrolleras enligt Boverkets föreskrifter, får inte användas förrän den föreskrivna kontrollen är gjord. Om en motordriven anordning används i strid med dessa regler ska byggnadsnämnden besluta om att ta ut byggsanktionsavgift.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.