Boverkets nya webbsidor om CE-märkning av byggprodukter

16 oktober, 2012

Boverket har tagit fram mycket nya information om CE-märkning av byggprodukter. Deras sidor utgår ifrån olika roller såsom; importörer av byggprodukter, byggherrar, byggproduktstillverkare, platschefer och försäljare av byggprodukter. I det nya materialet återfinns även två guider som en översiktlig bild av CE-märkningsförfarandet.

Från den 1 juli 2013 ska alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller europeisk teknisk bedömning (ETA) ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och i övriga länder inom EU. Dessutom gäller det även i Norge, Schweiz, Island, Turkiet och i Lichtenstein. Detta regleras i EU:s byggproduktförordning nr 305/2011.

Syftet med byggproduktförordningen är att underlätta handeln mellan de här länderna. Genom att alla tillverkare inom EU använder samma metoder för att bedöma och beskriva de väsentliga produktegenskaperna och dessutom har en ordnad tillverkningskontroll så kan produkten sedan säljas i alla länderna utan krav på ytterligare provningar och märkningar.

Vad är en byggprodukt?
Det är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk. Detta är enligt definitionen i byggproduktförordningen.

Vad är en prestandadeklaration?
Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration när det gäller väsentliga egenskaper. Detta görs på samma sätt inom hela EU, så man kan jämföra produkter som tillverkats i olika länder. I prestandadeklarationen finns också information om vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och var den provats.

Tillverkaren är ansvarig
Det är byggprodukttillverkaren som är ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen. I den framgår vilken prestanda som produkten har om exempelvis bärförmåga eller brandmotstånd och vad den ska användas till. Den ligger sedan till grund för CE-märkningen. Det är även tillverkaren som CE-märker sina produkter.

Här finner Ni Boverkets nya dokument avseende CE-märkning av byggprodukter.

Här finner Ni de översiktliga guiderna för obligatorisk respektive frivillig CE-märkning.

Informationen kommer från Boverket.

Vid frågor eller för mer information, kontakta Altea AB.